Брой 25 (2280), 05-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Почти 154 000 нарушения на трудовото законодателство е установила Главната инспекция по труда през 2020 г.


Общо 37 145 проверки в 30 000 предприятия с 1 450 000 заети лица в тях са извършили през 2020 г. контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ). Установените нарушения на трудовото законодателство са почти 154 000 бр. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските, по заплащането на труда и др., са 73 400 бр. Нарушенията на разпоредбите, свързани с безопасността и здравето на работа, са почти 80 000 бр. През м.г. е нарушена тенденцията от последните години двата вида нарушения да са почти по равно, с лек превес на тези по трудови правоотношения. Причина за това е появата на нововъзникналия риск от разпространението на КОВИД-19 и големия брой проверки с акцент върху прилагането на противоепидемични мерки в предприятията с цел опазване живота и здравето на работещите. С такава насоченост са били 16 330 бр. проверки или 44% от всички.

При всяко установено нарушение се предприемат мерки за неговото отстраняване, което води до подобряване на условията на труд в българските предприятия като цяло. Най-често контролните органи на Инспекцията по труда прилагат принудителни административни мерки. Те се прилагат за нарушения,  които не застрашават живота и здравето на работешите или не отнемат осигурителните и трудовите им права. Така на работодателите се  дава възможност да отстранят нарушението в определен срок, без да търпят санкции.

Нарушенията, свързани със заплащането на труда, остават най-честите от всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения – 18 550 бр. Това може да се обясни с факта, че работещите най-често подават сигнали за този вид нарушение, тъй като липсата на средства не им позволява да задоволят жизненоважни потребности. Отчита се обаче сериозно намаление на установените забавени възнаграждения и обезщетения, сумата на които е намаляла с почти 40% спрямо 2019 г. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 5.5 млн. лв. забавени заплати.

По отношение на безопасността и здравето при работа най-много са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност – 53 400 бр., тъй като такава трябва да бъде създадена за всяко работно място - както в производствените помещения, така и в офисите. За живота и здравето на работещите обаче най-сериозен риск създават нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване, които за 2020 г. са 17 120 бр. С отстраняването им след намесата на Инспекцията по труда намаляват и опасностите, които могат да доведат до тежки трудови инциденти.

ИА ГИТ напомня, че в помощ на работодателите са достъпни на български език 41 броя онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, последният от които е за превенция на разпространението на КОВИД-19 в предприятията. При желание от тяхна страна помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да им демонстрират функционалностите на инструментите. Проектът се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съответно в предишния и в настоящия програмен период.

През 2020 г. са съставени 7600 бр. актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 11.6 млн. лв.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новонозначеният български посланик в Португалия на посещение в БТПП
Настоящото Португалско председателство на Съвета на ЕС - приоритет на неговата мисия Още
Излезе трети брой на информационния бюлетин по проект QUALIFY
Проектът е насочен към подобряване на местни политики, прилагани в сферата на агроиндустрията Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Пермския край
9 февруари от 11.30 часа Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Почти 154 000 нарушения на трудовото законодателство е установила Главната инспекция по труда през 2020 г.
Над 40% от проверките са с акцент върху въведените от работодателя противоепидемични мерки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Презентация: Областните икономики на Южна България: състояние и перспективи
9 февруари 2021 г. от 11 часа на живо във Фейсбук Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус Електрик - Швеция" подписаха договор за анализ на безопасността за лицензиране и внедряване на алтернативно гориво
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В днешния брой на Държавен вестник са публикувани промени в Наредба № Н-13 от 2019 г.
За съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите... Още
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
НСИ: През януари расте общият показател на доверие на потребителите
Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Откриване на дигиталната платформа TRADE 365 – представя турските износители на желязо и други метали