Назад

Централният регистър за особените залози преминава към Агенцията по вписвания от 1 юли 2023 г.


Всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на АВ.   Използването на електронния начин на заявяване ще бъде с 50 % по-ниски такси, отколкото предоставените услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на  тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница. Пропуски могат да се отстраняват в тридневен срок, без заплащане на нова такса. Предоставя се възможност за извършване на повторно вписване, заличаване или обявяване, като се ползват вече издадените първоначално документи. Прецизирана е възможността да се подават документи с електронен подпис и е регламентиран начинът за откриване на персонална електронна партида на залогодателя.

С преминаването на ЦРОЗ в АВ се завършва цялостната реформа в регистърното производство, залегнала в измененията на Закона за особените залози, приети от Министерски съвет през 2016 г. С ЦРОЗ са създадени по-надеждни гаранции с въвеждане на публичността чрез въвеждане на електронния достъп, за кредитните институции, както и за разгръщането на стопанска инициатива и привличане на инвестиции.