Назад

Удължен е срокът на временната закрила за украинските граждани


Работодателите в България могат да продължат да наемат лесно украински граждани, след като със свое Решение № 54 от 25 януари 2024 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила за тях. Остава задължението им да информират Инспекцията по труда за започналите работа украинци, които по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се явяват граждани от трети държави (чл. 10 ал. 1).

Приетото от правителството Решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила. С друго решение на Министерския съвет № 67 от 01 февруари 2024 г., срокът на валидност на регистрационните карти на чужденци с предоставена временна закрила, който изтича до 04 март 2024 г., се удължава до 04 март 2025 г.

Горепосочените решения са публикувани в Системата за правна информация на Министерски съвет: https://pris.government.bg/

От Инспекцията по труда напомнят, че за наетите от българските работодатели работници и служители от Украйна следва да се осигурят еднакви условия на труд с колегите им от България, като те не могат да бъдат по-неблагоприятни от минималните, определени в трудовото законодателство.

В помощ на украинските граждани, търсещи работа в България, Главната инспекция по труда разработи брошура с информация за основните трудови права, свързани с работното време, заплащането на труда, отпуските и др. Отбелязани са и документите, които работодателят е задължен да им предостави преди започване на работа, за да могат при необходимост те да потърсят защита на правата си. Брошурата е на български, украински, английски и руски език.

При въпроси от страна на украинските граждани е на разположение и електронната поща BGhelp.Ukrainians@gli.government.bg На посочения имейл експертите на ИА ГИТ отговарят своевременно на зададените въпроси, като за целта следва да бъдат посочени и контакти за обратна връзка. Имейлът е публикуван в сайта на Инспекцията по труда, в рубриката „Контакти“, както и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на чужденци на територията на Р България“.