НОВИНИ ОТ БТПП

Президентът Георги Първанов наложи вето на разпоредби от ЗИД на Кодекса на труда
Президентското вето e в подкрепа на БТПП

Президентът Георги Първанов подписа на 27 декември указ, с който връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет на 15 декември 2011 година. Сред мотивите за връщане за ново обсъждане са и казуси, които пряко засягат БТПП.

"Има разпоредби на закона, които засягат сериозно трудови права на организациите на работодателите, нарушават конституционни права и задължения, както и международноправни задължения на българската държава. Тези разпоредби ограничават социалния диалог и не се подкрепят от преобладаващата част от работодателските организации. Те не са присъщи на социалната държава, каквато България трябва да бъде според преамбюла на конституцията", се посочва в мотивите на президентското вето.
Според Първанов преобладаващите оценки в периода на прехода за работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество са положителни и няма обяснение защо сега се налага промяна в критериите за представителност.
"Непрекъснатите изменения в законовата уредба не са в съответствие с европейския подход за максимална стабилност в нормативната и бизнес средата и създават съмнения за прекрояване на законите съобразно конюнктурни политически интереси", се казва в мотивите му.

Точка 4 от президентското вето визира казуса с БТПП, както следва :

„ 4. Не може да бъде прието и изискването на § 3 относно чл. 35, ал.1, т. 5 КТ работодателската организация да не извършва дейности, възложени й със закон или нормативен акт. Вън от обстоятелството, че в противоречие с конституцията и Закона за нормативните актове тази разпоредба по същество отрича нормативния и общозадължителен характер на законите, тя допуска и забранената от чл. 57, ал. 2 от конституцията злоупотреба с права. В случая се създава възможност държавата да злоупотребява с права спрямо нежелана от нея като социален партньор работодателска организация, като й възлага изпълнението на определени функции. Такова изискване безусловно би лишило такава организация от възможността да участва в социалния диалог. От гледна точка на своето действие § 3 от ЗИД на КТ ще има и ретроактивен ефект. При това възлагането на определени функции може да се осъществи не само по повод качеството на една организация като работодателска, а и в друго нейно качество – например на организация на търговци, предприемачи и пр.

Освен това възлагането с нормативен акт на определени функции е закономерна тенденция в създаваната нормативна регулация от съвременната европейска държава, чрез която се проявява принципът на публично-частното партньорство и провежданата политика на прехвърляне на дейности и функции от държавата към обществени организации. Със съответните нормативни актове на редица браншови организации са дадени регулативни за съответния бранш функции, което допринася за създаване на самоорганизация и подобряване на дейността. Двойственият подход в законодателната политика - да се разширяват функциите на браншовите организации и да се въвеждат ограничения за национално представителните организации е необясним и не трябва да се допуска. При това възлагането на функции съвсем не зависи от работодателската организация. Така се нарушава принципът на синдикалната свобода по ал. 2 от Преамбюла на Устава на МОТ, по т. І, б. „b“ от Декларацията за целите и задачите на Международната организация на труда от 1944 г., по т. 2, б. „а“ от Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в труда от 1998 г. и по чл. 3 от Конвенция № 87 на МОТ. Позволявам си да напомня, че чл. 3, т. 2 от Конвенция № 87 предписва на публичните власти на държавите-страни по нея, каквато е и България от 1959 г., да се въздържат от каквато и да е намеса, която може да ограничи правото на сдружаване на работодателите или да попречи на неговото законно упражняване. Чрез новите промени в чл. 35 от КТ (въведени с § 3 от ЗИД на КТ) българските публични власти се намесват пряко в правото на свободно сдружаване на работодателите и чрез новите изисквания, несъобразени със заварено възлагане на функции, елиминират от социалния диалог организации, дори и те да са най-многобройни и да са признати за представителни в международен аспект. Недопустимо е чрез законодателната уредба властимащите да делят организациите и едностранно да се намесват в установения социален диалог. Със закона не трябва да се създават предпоставки за свиване на социалния диалог и да се изключват значими участници. Европейската практика изисква точно обратен законодателен подход – на разширяване на социалното сътрудничество и търсене на максимално широко съгласие, особено в условията на криза. Подобна законодателна политика на въвеждане на ограничения обезсмисля социалното сътрудничество и стимулира разкола и хаоса в държавата.

Опасявам се сериозно, че подобни разпоредби могат да предизвикат неблагоприятен международен отзвук, да се достигне до намеса на Комитета по свобода на сдружаването при МОТ и да настъпят негативни последици за българската държава. Следва да се има предвид, че за нарушение на международноправни задължения на българската държава във връзка с изготвения законопроект е уведомен министър-председателят с писмо от 2 ноември 2011 г. на Генералния секретар на Международната организация на работодателите. За съжаление нито вносителят на законопроекта, нито приелите го народни представители са отчели това предупреждение. ”

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентът Георги Първанов наложи вето на разпоредби от ЗИД на Кодекса на труда
Президентското вето e в подкрепа на БТПП
Президентът Георги Първанов подписа на 27 декември указ, с който връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет на 15 декември 2011 година. Още
Aнкетно проучване на БТПП
Oценка на условията за бизнес в България 2011
БТПП проведе анкетно допитване по електронен път сред повече от 3500 от своите членове и 104 браншови организации. Целта на проучването бе да се събере оценката на работодателите в България за текущото състояние на условията за бизнес.Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище на НАП относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Fibank подписа рамково споразумение с Ексимбанк Тайван
Споразумението е за отпускане на кредити ... Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Възможности за търговия и инвестиции в Малави
Преглед на икономиката на Малави ... Още