НОВИНИ ОТ БТПП

НСТС одобри Националния план за действие по заетостта за следващата година

На последното за тази година заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничеството (НСТС), в присъствието на представители от всички работодателски и синдикални организации, бяха разгледани проект на Национален план за действие по заетостта през 2012 г.; проект на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на  предприятия, които осигуряват временна работа и проект на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

Представителите на БТПП изразиха своята подкрепа и положително мнение по отношение на мерките и целите, залегнали в Националния план за действие по заетостта 2012 г., който е насочен към икономическо и социално възстановяване и стабилизиране на пазара на труда.  Визията на Плана е „Повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда,  приоритетно от най-засегнатите от кризата региони”.

През 2012г., благодарение на значителния финансов ресурс по ОП „Развитие на човешките ресурси”,  ще се осигурят възможности за обучения, стажуване, субсидирана заетост, насърчаване на мобилността, стартиране на самостоятелна стопанска дейност на безработни лица, включително хора с увреждания, информиране и консултиране за кариерно развитие и обучение на заети лица, обучения и стажуване за неактивни и обезкуражени лица, социални придобивки за заетите и др. Очаква се положителен ефект по отношение на заетостта в регионите с висока безработица благодарение на създаването на нови работни места за социални услуги или в социални предприятия.

Социално-икономическите партньори в НСТС разгледаха и предложения от Министерството на труда и социалната политика проект на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта. Тарифата е в пряка връзка с регламентирания в Закона за насърчаване на заетостта регулаторен режим – регистрация на предприятията, които осигуряват временна работа. Режимът има за цел защита на наетите лица за временна работа и произтича от обективните условия за прилагане на тази специфична форма на заетост на пазара на труда.  Представителите на БТПП приветстваха декларирания подход размерът на таксите да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга, но изразиха становище, че към документа не са приложени съответни финансови разчети за спазване на разходопокривния принцип при формиране на предлаганите такси. Проектът предвижда да се заплащат 800 лв. за регистрация и издаване на удостоверение на предприятията, които осигуряват временна работа и 80 лв. за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация.

Предложените документи бяха одобрени от социално-икономическите партньори. Националният план за действие по заетостта през 2012 г. бе приет и от правителството на заседание на 28 декември 2011 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС одобри Националния план за действие по заетостта за следващата година
На последното за тази година заседание на НСТС, в присъствието на представители от всички работодателски и синдикални организации, бяха разгледани проект на Национален план за действие по заетостта през 2012 г.; проект на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на  предприятия, които осигуряват временна работа и проект на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.Още
Нови членове на БТПП
Преки членове - Асоциирани членове - Търговски представителства на чуждестранни лица Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството прие проект на нов Закон за виното и спиртните напитки
Кабинетът одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки. Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Програма "Интелигентна енергия – Европа" за 2012 г. е вече отворена
Ефективно използване на енергията и по-широкото използване на нови възобновяеми източници на енергияОще
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство