ЗАКОНОПРОЕКТИ

Правителството одобри промени в Закона за горите

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за горите и предлага да бъде приет от Народното събрание.

Измененията и допълненията в Закона предвиждат инвентаризацията, изработването на плановете за ловностопански дейности и на дейностите по опазване от пожари да се извършват в границите на държавните горски и държавните ловни стопанства, както и учебно-опитните горски стопанства.

Вменява се на министъра на земеделието и храните, по предложение на директорите на държавните предприятия, по чл. 163 от ЗГ, ежегодно да утвърждава начални цени за провеждане на търгове за отдаване под аренда на поземлени имоти в горски територии - държавна собственост, управлявани от държавните предприятия.

Освен за стълбове за въздушни електропроводи, право на строеж върху поземлени имоти в горски територии, без промяна на предназначението на територията, ще се учредява и за изграждане на стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт, без контакт с повърхността на терена. Условията за изграждане за всички стълбове са еднакви - един стълб 110 kV е много по-сложно и голямо съоръжение от стълб за влек тип „паничка" или „котва". И в двата случая ползването на съоръженията е свързано с поддържане на просеки и учредяване на сервитутни права.

Прецизират се изискуемите документи при учредяване право на ползване, учредяване на сервитут и учредяване право на строеж.

След приемане на промените законът предвижда да се учредява право на ползване и върху съществуващи ски-писти, като компетентен орган, пред който се подава заявление е министърът на земеделието и храните.

Съгласно проектозакона промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите, ще става само след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота.

С измененията в закона за горите се предвижда дървесината от поземлени имоти в горски територии - държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ, чието предназначение е променено, безвъзмездно да остане собственост на предприятието.

С измененията в закона за горите се регулира и нормативно възможността физическите лица да могат да добиват дървесина за лична употреба без право на продажба.

Отпада режимът за издаване на удостоверение за износ и внос на необработен дървен материал.

Създава се ред за транспортирането на недървесните горски продукти. По този начин се гарантира възможността да бъде извършвана проверка относно законния произход на транспортираните недървесни горски продукти.
НОВИНИ ОТ БТПП
Дейности на БТПП по проекти през 2012 г.
В програмата на БТПП за 2012 г. са предвидени дейности по проекти с уникално съдържание. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
ДДС-декларациите само по електронен път
НАП съобщи, че от началото на 2012 г. ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, ще се изпращат само по интернет, когато покупките или продажбите на дружеството за месеца са повече от пет. Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри промени в Закона за горите
Предлага да бъде приет от Народното събрание. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Италия отваря напълно трудовия си пазар за българи и румънци
От 1 януари 2012 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Приоритети на Датското председателство на Съвета на ЕС
Приоритетите на ЕС през следващите шест месеца ще бъдат укрепването на отговорна, динамична, "зелена" и сигурна Европа. Още