Брой 151 (1662), 09-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Държавният хибриден частен облак ще бъде надграден по ОП „Добро управление“


Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“. Процедурата е по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ и има за цел да подпомогне процеса по изграждане на средата за електронно управление в Република България чрез надграждане на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО).

ДХЧО е ключов елемент на електронното управление. Той представлява облачна инфраструктура, върху която ще бъдат разположени съществуващите в момента и новите информационни системи на централните и общинските администрации.
ДХЧО дава възможност за подобряване на предоставяните към бизнеса и гражданите услуги, по-бърза доставка на необходимите ресурси, управляемост, оперативна съвместимост и устойчивост. Капацитетът на ДХЧО ще бъде увеличаван поетапно, според нуждите от ресурси и актуалното развитие на технологиите, с оглед на ефикасното и ефективно управление.

Допустим кандидат по процедурата е Държавната агенция „Електронно управление“, като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 43 800 000 лв. Максималният срок за изпълнение на проектите е до 31.12.2021 г. Насоките за кандидатстване заедно с приложенията към тях са публикувани в ИСУН 2020 и на Единния информационен портал.

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е: 02.10.2018 г., 18:00 ч.

Източник: Единен информационен портал
Структурни фондове на ЕС

НОВИНИ ОТ БТПП
Министерството на икономиката и БТПП задълбочават партньорството при разкриване на търговски представителства зад граница
На принципа на публично-частното партньорство Още
Македонска компания планира да разшири търговската си мрежа в България
Среща с управителя на компанията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Покана за участие в двустранни бизнес срещи в Западна Румъния и в изложението AGROMALIM 2018
Краен срок за регистрация: 17 август Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на промишленото производство през юни на месечна и годишна база
Месечното увеличение се дължи основно на добивната промишленост Още
Според очакванията на финансовите посредници темпът на икономически растеж ще се ускори минимално през третото тримесечие на 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Държавният хибриден частен облак ще бъде надграден по ОП „Добро управление“
Върху облачна инфраструктура ще бъдат разположени и новите информационни системи на администрацията Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Оценки и прогнози на Международния валутен фонд за икономиката на Виетнам
При сегашните тенденции на икономическо развитие годишният ръст на БВП от 6,6% остава осъществим след 2018 година Още