Брой 204 (1468), 25-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Намалява се административната тежест в сферата на метрологичния контрол и при прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите


Правителството одобри нормативни промени, с които намалява административната тежест в сферата на метрологичния контрол и при прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите.

Приети са изменения в Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С тях се отменя изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние за лицата, регистрирани по Търговския закон, или копие от нормативния акт за лицата, създадени от Министерския съвет или от друг държавен орган, при кандидатстване за оправомощаване за проверка на средства за измерване. По този начин се намалява броят на изискваните документи, опростява се процедурата по предоставяне на услугата и се намалява финансовата тежест чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на документи на хартиен носител.

С промени в нормативни актове по прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите се дава възможност при заявяване на административна услуга заявителят да посочи единен идентификационен код и да не представя информация за обнародването в „Държавен вестник“ или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет. Отпада също задължението за представяне на копия от трудови договори на персонала, с които разполага заявителят. Премахва се изискването за предоставяне на удостоверения от съответните компетентни органи за парични задължения към държавата или към община. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще извършва служебно справки за наличието или липсата на законовите изисквания, от чието доказване заявителите се освобождават. С измененията срокът за определяне на уникалните кодове на производители на плавателни съдове се намалява от един месец на четиринадесет дни.
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Публичната лекция на проф. Мотошиге Ито, преподавател в университета „Гакушуин“ в Токио
Тенденциите в световната икономика, перспективите в икономическите отношения между Япония и ЕС и значението им за България Още
БТПП участва в конференция в Талин, посветена на цифровото общество
Обсъждане на инициативата на ЕС за изграждане на конкурентоспособен Европейски дигитален единен пазар Още
Преференциални условия за участие в Експо Пакистан, 9-12 ноември 2017 г.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Вечер, посветена на Иван Грозев, първи председател на Софийската търговско-индустриална камара
30 октомври от 17 часа, Мраморно фоайе на Столична библиотека Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците
Целта е да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на EC Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
В 196 общини ще се наемат безработни по програма „Работа“ през 2018 г.
Финансирането й ще е със средства от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Намалява се административната тежест в сферата на метрологичния контрол и при прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите
Опростява се процедурата по предоставяне на услугите и се намалява финансовата тежест Още