Брой 144 (401), 26-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Необходимост от пререгистрация на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, по реда на новия Закон за туризма


Във връзка с влизането в сила на новия Закон за туризма (обн. ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.) и с оглед изпълнение на ангажиментите разписани в него, Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) информира туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър (НТР) до влизането в сила на новия Закон, за следното:

В изпълнение на изискването, разписано в параграф 7 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона, е необходимо в срок до 6 месеца от влизането му в сила (т.е до 26 септември 2013 г.) тези сдружения да приведат дейността си в съответствие с изискванията му. В същия срок те следва да представят в Министерството на икономиката и енергетиката документите по чл. 52, ал. 1. от Закона за вписване в Националния туристически регистър.

Неизпълнението на тези изисквания е основание министърът на икономиката и енергетиката да заличи съответното сдружение от Регистъра.

Повече информация и необходими документи и образци по отношение на процедурата по вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър можете да откриете в рубрика "Административни услуги", подрубрика "Услуги в туризма", раздел "Вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър".

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и МИЕ отличиха най-успешните служби по търговско-икономически въпроси
Първата награда - бронзова статуетка „Хермес“ и Грамота, бе връчена на СТИВ Турция Още
БТПП издаде брошурата „Bulgaria in figures 2013“
Изданието представя систематизирано икономиката на страната ни на английски език Още
Среща с представител на Международния съд по медиация със седалище в Париж
Очаква се френска делегация да посети България през есента на 2013 г. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Работодателите ще получават средства за наемането на млади хора, реши Народното събрание
Държавата плаща част от осигуровките на млади служители, вместо работодателите Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
"Уолтопия" ООД получи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите технологии и иновациите
Инвестицията е за изграждането на Научно-изследователски и развоен център – част от "Колайдър Активити център" Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Необходимост от пререгистрация на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, по реда на новия Закон за туризма
В срок до 26 септември 2013 г. е необходимо тези сдружения да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Закона Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Проектът за Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 ще бъде готов за представяне пред ЕК през ноември
Бъдещата Оперативната програма в следващия програмен период ще бъде наследник на сега действащите ОП „Техническа помощ" и ОП „Административен капацитет Още