Брой 235 (1993), 06-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Утвърден е образец на заявление за предоставяне на изходни данни за проектиране и присъединяване към техническа инфраструктура


Възложителите на инвестиционни намерения или упълномощени от тях лица вече могат да поискат с визата за проектиране от съответните експлоатационни дружества да им бъдат предоставени и изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. За целта със своя заповед, в изпълнение на разпоредбите на Закона за устройство на територията, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова утвърди образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от него.

Чрез образеца и приложенията към него могат да бъдат получени данни за присъединяване към ВиК, електрическа, газопреносна и газоразпределителна, както и топлопреносна мрежа.

Изходните данни ще могат да се използват при проектиране на водопроводни и канализационни отклонения за изграждане на нови или съществуващи обекти в имоти, които не са водоснабдени и присъединени към съществуващата мрежа, както и за промяна на параметрите на съществуващи. Заявителите ще трябва да уточнят за какви нужди ще ползват водата – питейно-битови, технологични или пожарни, както и прогнозни количества на доставяната и отвеждана вода от имота.

При искане на информация за присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа възложителите също ще трябва да уточнят дали обектите, за които ще е необходима електроенергията, са битови или не, както и вида на захранването, необходимата мощност и броя на бъдещите клиенти със самостоятелно измерване.

Чрез заявлението от газопреносните и газоразпределителни дружества може да бъде получена информация за изграждане на обекти към мрежата на небитови клиенти, за производство на газ от възобновяеми източници или за разширение, реконструкция и/или рехабилитация на присъединен обект, когато това води до промяна на условията по съществуващ договор, както и за изграждане на нов обект, нуждаещ се от доставка на природен газ.

Възложителите на инвестиционни проекти могат да получат изходни данни от топлоснабдителните дружества, необходими за проектиране и за присъединяване на клиенти, ползващи топлинна енергия за битови или небитови нужди, към топлопреносната мрежа за новоизграждащи се или съществуващи обекти. Заявителите ще трябва да предоставят данни за сградите и вида на инсталациите, отопляем обем, брой апартаменти, ако сградите са жилищни, очакван срок за изграждане на вътрешните инсталации за отопление, наличие на битово горещо водоснабдяване, климатизация, вентилация и други.

Утвърденият образец на заявление и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „За потребителя“, раздел „Нормативни актове“, подраздел „Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национално обучение за кръгова биоикономика в eвропейския социален диалог
В рамките на проект GOOD WOOD Още
На 9 декември се открива Коледното издание на търговското изложение „Доверете се на българското”
Изложбена зала ЦУМ - София; вход: свободен Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отличи 13 компании на форума „Работодател на годината 2019”
Форумът се организира за 16-та поредна година Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година
Изследване на НСИ сред предприятията с 10 и повече заети лица Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Утвърден е образец на заявление за предоставяне на изходни данни за проектиране и присъединяване към техническа инфраструктура
За присъединяване към ВиК, електрическа, газопреносна и газоразпределителна, както и топлопреносна мрежа Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Остават 10 дни за промени и плащане на авансовия корпоративен данък за 2019 година
Това е и последният срок за корекция на декларираните от фирмите авансови вноски за тази година Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и двустранни срещи в гр. Пекин, Китайска народна република, 15-20.01.2020 г.
Заявяване на участие най-късно до 17 декември Още