Брой 57 (817), 24-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в интегрирана информационна система


От месец ноември 2015 г. ще започне да функционира Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Тя е разработена по проект на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет". Информационната система ще осигури единен източник на информация за администрацията, услугите и режимите, както и цялостен справочен инструментариум за функционирането на централните и териториалните органи на изпълнителната власт. С внедряването на новата интегрирана система се постига еднократно въвеждане и многократно използване на данните.

Гражданите ще бъдат значително улеснени, когато  получават услуги от администрацията, а самата администрация ще бъде значително облекчена както от гледна точка на използваните административни ресурси, така и в комуникацията между различните структури. ИИСДА ще повиши прозрачността в работата на служителите от администрацията, стана ясно по време на пресконференцията в Гранитната зала на Министерския съвет за представяне на резултатите от проекта..

Към момента въвеждането на данни става поотделно, в три необвързани една с друга системи: Административен регистър (АР), Система за самооценка на административното обслужване (ССАО) и Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията (ИСПОДСА). Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), който се поддържа електронно, ще бъде ключова част от функционирането на Интегрираната информационна система. СУНАУ ще се превърне от „списък" в регистър на административните услуги. Той ще служи като динамичен каталог на услугите, към който ще се обръщат всички останали информационни системи - за тарифи, за определяне на свързани/зависими услуги и др.

Данните в ИИСДА ще се предоставят в отворен машинно-четим формат, в съответствие с ангажиментите за Отворени данни, заложени в Директива 2013/37/ЕС и решението на Съвета за административна реформа за приоритетно отваряне на 119 бази данни. ИИСДА ще работи и във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).

Вече е изготвен проект на Наредба за поддържане и ползване на ИИСДА, като се регламентират две нива на контрол върху изпълнението на задълженията за поддържане на информация в регистъра - децентрализиран контрол, осъществяван във всяка административна структура, и централизиран контрол от Администрацията на Министерския съвет.

За реализирането на проект К12-11-1 „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" по ОПАК са предоставени 1 494 118 лв.

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициирано е създаване на Българо-португалска търговска палата
С цел подпомагане на български и португалски фирми Още
Тайвански търговски делегации ще посетят България през юни и октомври
Възможности за по-активно присъствие на бързоразвиващия се тайвански пазар Още
Бизнес мисия в Сицилия, 27-31 май 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми - потенциални купувачи на продукти от керамика, камък, стъкло и ковано желязо, ще бъдат напълно покрити Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на пивоварите: Инвестициите в пивоварния сектор са нараснали с 28% през 2014 г.
През миналата година членовете на Съюза са позиционирали на пазара 10 нови марки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Образование и бизнес“
Посветена на темата „Финансовото образование за устойчива икономика“ Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Новият проект на Закона за обществените поръчки улеснява кандидатстването
Нормативният акт ще създаде правната рамка за пълната електронизация на процеса Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
НАП въвежда комплексно административно обслужване
Без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани от извършващия административната услуга Още
Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в интегрирана информационна система
Eдинен източник на информация за администрацията, услугите и режимите, както и цялостен справочен инструментариум за функционирането на централните и териториалните органи на изпълнителната власт Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на потребителите: близо 2500 опасни продукта са изтеглени от пазара на ЕС през 2014 г.
Играчките и облеклата, текстилните изделия и модните артикули са основните категории продукти, наложили предприемането на коригиращи мерки Още