Брой 144 (1408), 31-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

Демография на предприятията към 31.12.2015 година

По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане, през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

Обект на наблюдението на Националния статистически институт са предприятията, класифицирани по секторите на Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), без група 64.2 (Дейност на холдингови дружества), дефинирани в Регламент (ЕО) на ЕП и на Съвета № 295/2008 за структурната бизнес статистика. През 2015 г. в България са действали 339 175 активни предприятия, което е с 1.9% повече в сравнение с предходната 2014 година.


Фиг. 1. Активни предприятия според техния размер

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2011 - 2015 г.) имат активните предприятия с нула наети лица. През 2015 г. техният брой е 152 345 и съставлява 44.9% от всички активни предприятия. В следващата група „1 - 4 наети“ попадат 136 133 предприятия, или 40.1% от общия брой за 2015 година. Най-нисък е делът на пред-приятията в групата „5 - 9 наети лица“. Средно за периода той е 7.4%, а в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 8.0% от активните предприятия.

Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.5% от заетите в периода 2011 - 2015 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 8.0% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети - 44.7%, стои малък брой заети лица - 6.3% от общия брой на заетите лица в страната.

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 11.9% са новородени през 2015 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 11.9% от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2011 - 2015 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сек-тор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, като средно за петгодишния период този дял е 44.2%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - „Добивна промишленост“ - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2015 г. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

През наблюдавания период от 2011 до 2015 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети“ през 2015 г. попадат 25 516 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 13 381. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 515.

От всички родени през 2014 г. предприятия 80.8% оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети“ този относителен дял е 90.2%

През 2014 г. новородените предприятия са 39 333, като от тях 31 779 са преживели успешно 2015 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 88.8%, а най-нисък - в сектор L - „Операции с недвижими имоти“ - 67.2%.

От 2010 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.

Делът на предприятията, родени през 2010 г. и все още активни пет години по-късно, през 2015 г. е 4.8%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, където делът на единиците, оцелели през петгодишния период, е 10.5%. Този показател е най-малък за предприятията от сектор B - „Добивна промишленост“ - 3.0%.

Общият брой на заетите лица в родените през 2014 г. и оцелели през 2015 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД - 2008 е 90 572 души. В три сектора са концентрирани 64.1% от всички заети: G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 37.1%, C - „Преработваща промишленост“ - 15.4%, и I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 11.6%.

През 2015 г. разпределението на заетостта в тези предприятия е, както следва: група „1 - 4 наети“ - 36.5%; група „0 наети“ - 27.0%; група „10 и повече наети“ - 26.6%; група „5 - 9 наети“ - 10.0%.

През 2014 г. са умрели 34 518 предприятия, или 10.4% от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 2.9% от заетите през годината. През разглежданата 2014 г. 45.4% от умрелите предприятия са класифицирани в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - „Добивна промишленост“, Е - „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, и D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, като при тях умрелите предприятия са под 1.0%

НОВИНИ ОТ БТПП
Социалните партньори се срещнаха с министър Бисер Петков
Обсъдиха проект на механизъм за определяне на минималната заплата Още
В БТПП се проведе кръгла маса „За ускорен репродуктивен демографски ръст"
Под патронажа на заместник министър-председателя и председател на Националния съвет по демографска политика Валери Симеонов Още
Представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – 8 август в БТПП
За повишаване ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Демография на предприятията към 31.12.2015 година
Под 5% от фирмите успяват да просъществуват пет години Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за управление на хранителната верига
Обхваща целия процес - от първичното производство до получаването на крайния продукт, готов за консумация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Управляващият орган на ОП РЧР обявява подбор на проекти по процедура „Подкрепа за предприемачество“
Оценката на качеството на проектните предложения става водещ критерий при подбора на проектите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Преференциално участие в туристическо изложение в Швейцария
27-29 октомври 2017 г., Лугано Още
БАИ приема кандидатури на български стартиращи компании за участие в световното технологично изложение GITEX
8 - 12 октомври 2017 г., Дубай, ОАЕ Още