Назад

ББР ще подпомага бизнеса за технологично обновление на производствените мощности


ББР Лизинг от Групата на Българската банка за развитие стартира нов продукт за технологично обновление на производствените мощности. Той е насочен към микро-, малки и средни компании, ангажирани в производството, преработващата и хранително-вкусовата промишленост, печатарската индустрия и здравеопазването. Фирмите могат да кандидатстват за лизинг на производствени машини и оборудване, вкл. медицинско и енергийно оборудване.

Максималният размер на отпуснатия лизинг е до 5 млн. лв., а срокът на финансирането е до 84 месеца с възможност за гратисен период. Самоучастието на компаниите е минимум 10% в зависимост от кредитоспособността им.

Сред изискванията към лизингополучателите са да имат минимум две завършени финансови години, през които са осъществявали дейност, и да разполагат с положителен собствен капитал.

Целта на новата програма е да насърчи малките и средните фирми да инвестират в производствени машини и оборудване, с чиято помощ ще подобрят ефективността на производствените си процеси и ще разширят продуктовото си портфолио. Чрез технологичното си обновление те ще имат възможността да излизат на нови пазари и да подобрят конкурентоспособността си, както и да създават нови работни места.

Новият финансов продукт ще съдейства на бизнеса и за подобряване на енергийната ефективност на производството.

Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа на компаниите и интегрирането им на външни пазари.

Всички условия за подпомагане по програмата ще намерите тук.