Брой 202 (1214), 20-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Октомврийската сесия на Европейския икономически и социален комитет


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в редовната сесия на ЕИСК за месец oктомври в Брюксел.

По време на сесията бяха обсъдени и приети:

  • Становище относно „икономика на сътрудничеството”;
  • Информационен доклад относно Директива за правата на потребителите;
  • Становище относно Европейска стандартизация за 2017 г. и още десет становища по въпроси на транспорта, енергетиката, информационните технологии и инфраструктурата.

Особено внимание бе отделено на  преработка на Регламент „Дъблин III“ - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки, от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, както и на Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци, с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в обсъждане на:

  • Ролята и въздействието на съвместните технологични инициативи (СТИ) и публично-частните партньорства (ПЧП) за изпълнението на „Хоризонт 2020“ с цел постигане на устойчиви индустриални промени
  • Европейски стандарти за 21-ви век Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Европейски стандарти за 21-ви век, в която работна група участва и Георги Стоев.

Състоя се и дебат относно програма „Хоризонт 2020“, във връзка с приемането на становище INT/792, с участието на Карлос Моедас, европейски комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите.

Беше обсъдена и приета Организация на бъдещата работа за 2017.
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателите отправиха покана към синдикатите за стартиране на двустранни консултации за МРЗ
В бюджета за 2017 г. се предвижда МРЗ от 460 лв. - размер, който не е консултиран със социалните партньори Още
Напредъкът на България по изпълнение на изискванията на европейска директива за фалшивите лекарства
На Регионалния форум на GS1 в Европа представиха българския опит при внедряване на стандартите GS1 Още
БТПП участва в Октомврийската сесия на Европейския икономически и социален комитет
Обсъждане ролята на съвместните технологични инициативи и публично-частните партньорства за изпълнение на „Хоризонт 2020“ Още
Покана за Българо–замбийски бизнес форум
31 октомври 2016 г. в БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП започва денонощен мониторинг на каргото от Китай и Турция
80 000 чифта обувки запорирани в акция на полицията и НАП Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
След СЕТА: кои са другите търговски споразумения пред ЕС
Целта им е премахване на препятствията пред търговията, откриване на нови възможности за бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network