Брой 190 (447), 01-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно законопроекти за изменение и допълнение на данъчни закони


Българска търговско-промишлена палата принципно одобрява:

 • целите на промените на предоставените законопроекти за данъчни закони, насочени към подобряване условията за стопанска дейност;
 • политиката за неувеличаване на данъчните ставки - всякакво увеличение на данъчните ставки, или на облагаемата основа води до влошаване на бизнес климата в страната. (Според World Economic Forum приетият от предходното Народно събрание данък върху лихвите влоши рейтингът на България от 62 на 80 място по критерий „Степен на развитие на финансовите пазари”, а по критерий „Плащане на данъци”  - от 66 място на 91 – според The World Bank.);
 • предложение да се намали плащането на акциз за стоки под митнически контрол от 30 на 25%;
 •  мерките, насочени към подобряване събираемостта, чрез оптимизиране работата на данъчните органи.          

БТПП принципно не подкрепя:

 • Предложенията на някои социални партньори за промяна на плоското данъчно облагане на физическите лица, чрез въвеждане на необлагаем минимум, тъй като това опорочава принципите и целите на плоското облагане;
 • Поставянето на условието - откриване на минимум 30 работни места - за ползване на данъчно облекчение в райони с безработица с и над 25 % по-висока от средната за страната. Поставянето на такова условие ще дестимулира работодателите да развиват бизнес в тези райони, в които развиването на стопанска дейност е затруднено, заради недобрата инфраструктура и липсата на квалифицирана работна ръка, тъй като това са важни предпоставки за успешно предприемачество. Като последица от това стимулиращата мярка за данъчни облекчения се обезсмисля.                     
 • Действащата в момента законова разпоредба, която дава право на общинските съвети да определят таксата за битови отпадъци на база тяхното количество, на разходите за извозването и обработването им, и/или въз основа на броя на лицата във всяко домакинство (какъвто трябва да бъде принципът при определяне на всяка такса), а въз основа на показатели, които са характерни за данъчно облагане.

БТПП отново отбелязва, че продължава нарушението на Закона за нормативните практики и на Указа за неговото приложение да се предлагат нормативни промени, без извършването на предварителна и текуща оценка на въздействието – не само от гледна точка на фискалните нужди и възможности, но и от аспекта на въздействието върху регулираната среда.

Поставените въпроси Палатата настоява да бъдат разгледани преди обсъждането на бюджета.

 1. Конкретните бележки и предложения на БТПП по данъчните законопроекти са изложени по-долу, на база становища на нейни членове и експертни проучвания.

1. По проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):

а) БТПП подкрепя предложените промени, насочени към:

 • осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната или на територията на друга държава-членка на ЕС;
 • промяна на фискалния контрол по отношение на стоките под митнически режим – считаме, обаче, за трудно осъществимо този контрол да се разпростре на територията на трети страни извън ЕС;
 • допълненията на чл.143з от ДОПК, както и промените в други нормативни актове (Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Кодекса за застраховането,  Закона за кадастъра и имотния регистър, Кодекса за социално осигуряване, Закона за кредитните институции и Закона за пазарите на финансови инструменти), които са необходими за предоставянето на автоматичен обмен на информация на другите държави-членки за доходите и имуществата, определени в Директивата. на ЕС 21011/16/ЕС;
 • усъвършенстване на редакциите и яснотата на нормативните разпоредби.

б) БТПП счита, че разкриването на банкова тайна (при поискване на данъчните администрации на държавите-членки на ЕС по отношение на банковите сметки в Република България за граждани от съответната държава-членка) следва да се осъществи единствено в условията на реципрочност.

2. По проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност:

а) БТПП отчита като положителна предложената промяна за въвеждането на специален режим за касова отчетност  на малките предприятия - заплащане на ДДС след получено плащане по извършените доставки/услуги. Със сигурност тази промяна ще съдейства за намаляване на задлъжнялостта на малките фирми.

б) Във връзка с промяната, посочена в предходната б. „а” БТПП предлага прецизиране на нормативното съдържание на понятието за малки и средни предприятия, съобразено с регламентацията в Закона за насърчаване на малките и средни предприятия.

3. По проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

            а) БТПП категорично възразява срещу прилаганите критерии за определяне на таксата за битови отпадъци на основание аргументите, посочени по-горе в настоящото становище и предлага законова регламентация за изключване на такъв подход.

б) БТПП подкрепя:

 • предложената промяна облагането с данък върху превозните средства в Република България да бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение емисионните норми на парникови газове – това  е първата стъпка в посока преминаване към  имуществено данъчно облагане на превозните средства, определено на база нивата  на емисии вредни вещества;
 • предлаганото данъчно облекчение в две разновидности – намаления от годишния данък върху превозните средства в размер на 30 на сто или 50 на сто, в зависимост от категориите превозни средства и екологични категории, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4”, като данъкът се заплаща с 30 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5" и "Евро 6” – с 50 на сто намаление от определения по чл.55, ал.1 и 3 данък.

в) БТПП счита, че предвиденото облекчение за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. е недостатъчно, предвид използваните масово автомобили в България, които са с по-голяма мощност.

4. По проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

а) БТПП подкрепя:

 • изменението, според което се освобождават от данъчно облагане при определени условия приходи на местни юридически лица и доходи на чуждестранни лица от лихви по облигации и дългови ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар, както и от лихви по заем, предоставен от емитент на облигации или дългови ценни книжа;
 • предложението в периода 2014-2020 г. да се измени съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ, като се разширява обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък – като за община с висока безработица да се счита тази, в която за предходната година - преди текущата, има безработица с или над 25 на сто (а не 35 на сто, както е сега) по-висока от средната за страната за същия период
 • мярката да се въведе с ново условие за ползване на данъчни облекчения в районите с висока безработица, а именно поддържане на средномесечна численост на персонала.

б) БТПП възразява срещу предложението за ползване на данъчни облекчения в районите с висока степен на безработица при условието за численост на персонала не по-малко от 30 – мотивите на БТПП за изложени по-горе в настоящото.

5. По проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

а) БТПП подкрепя освобождаването от данък субсидиите, които се полагат на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция – специално за субсидиите, които е трябвало да получат през 2009 г.

б) Считаме, че действащото данъчно облекчение за младите семейства (които са само 5 473) не трябва да отпадне (каквото е изискването на Европейската комисия), тъй като тежестта за бюджета не е голяма и има голям социален ефект. Възможно е да се въведе допълнителен критерий за подпомагането на младите семейства - например с оглед на доходите. Би могло да се потърсят допълнителни алтернативи, с които да бъдат подпомогнати младите семейства -  например чрез ваучерна система, поради острата демографска ситуация в страната.

в) БТПП настоява отмяна на облагането на лихвите върху депозитите, каквото беше обещанието на БСП в предизборната му програма.

6. По проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

БТПП приема предложението за прилагане на механизма за компенсиране на земеделските производители, посредством създаването на схема за държавна помощ, чрез прилагане на намалена акцизна ставка върху газьола (одобрена от Европейската комисия с положително решение № SA.32982 (2011/N) за съвместимостта й с вътрешния пазар).

7. По проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

БТПП подкрепя предложеното изменение, според което подписът на съставителя на документите при използване на автоматизирани информационни системи се заменя с идентификатор, който представлява кодиране на информацията за съставителя на документа и го идентифицира по неоспорим начин. По този начин се освобождават предприятията от регистриране на електронни подписи за целия си персонал при работа с автоматизирани управленски и счетоводни системи.

 1. В обсъжданите законопроекти не са възприети многократно правените от членовете на БТПП предложения, които отново предоставяме на вниманието:
 • откриване на данъчни служби в населени места, съобразно нуждите на данъчно-задължените лица;
 • ускоряване на процедурите за административно обслужване на данъчни документи, чрез тяхната електронизация ;
 • разработване на механизъм за определяне на държавните такси по Закона за държавните такси - на разходопокривен принцип (подобно на методиката, приета с Постановление № 1/2012 г. на Мин. съвет за държавните такси за извършване на стопанска дейност по Закона за ограничаване на административното регулиране и административен контрол върху стопанската дейност);
 • приемане на механизъм/методика за оценка на въздействието на нормативните актове, вкл. на данъчните и осигурителните;
 • последващо намаляване на сроковете за възстановяването на ДДС;
 • отмяна на режима на солидарната отговорност при възстановяване на данъчния кредит по Закона за данъка върху добавената стойност, при неизправност на непреки доставчици по веригата на договорните връзки;
 • публичност на информацията за случаите на невъзстановен в законовия срок от държавата на ДДС (подобно на публичността на информацията в интернет-страницата на Министерство на финансите за задълженията на централната и общинска администрация към изпълнителите на доставки и услуги).
 • отмяна на последните приети промени в чл. 83 и 89 от ЗКПО, с които се въведе авансовото облагане на предприятията да бъде на база „прогнозна данъчна печалба за текущата година” и заплащането на лихви, ако дължимият годишен корпоративен данък надвиши с 20 % сумата от дължимите авансови вноски.
 • намаляване на ставката за данъка върху едноличните търговци от 15% на 10%.
 • отмяна на данъка върху дивидента от 5%.
 • отмяна на данъка от 10 % за облагане на социалните разходи по чл. 204 от ЗКПО.

III. 1. БТПП подкрепя следните предложения на социални партньори, направени в предходното заседание на НСТС:

 • предложението на АИКБ за създаване на механизъм за отчетност по ДДС;
 • предложение направено от АИКБ относно определяне данък въз основа на общите резултати от дейността на дружествата (печалби и загуби) консолидиран отчет на от дружествата, които представят такъв.

2. Също така БТПП изразява несъгласие с предложението, направено от синдикалните организации, данъчната ставка да се променя по прогресивна скала и необлагаемият минимум, поради възможност за укриване на данъци и по- малко постъпления в приходната част на бюджета.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно законопроекти за изменение и допълнение на данъчни закони
Палатата принципно подкрепя целите на промените, насочени към подобряване условията за стопанска дейност Още
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП - Стара Загора помага на местните фирми да правят бизнес с Русия, Китай, Германия, Швейцария, скандинавските страни ....
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Среща на Националната асоциация на зърнопроизводителите с премиера Пламен Орешарски
Изплащат евросубсидиите на земеделските производители до януари Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към български стандарти
Стандартите се отнасят до въвеждане на хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Около 35 % от работните места в ЕС са свързани със силно зависещи от авторските права сектори
Проучване измерва значението на правата върху интелектуална собственост за икономиката на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
QS World Grad School Tour София
Изложение за магистърски програми и докторантури Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП