Брой 216 (1727), 12-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Позиция на АОБР относно необходимо изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари


ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ОТНОСНО:

Необходимо изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г.)

       

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ,

На 30 март 2018 година влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари.

С Преходните и заключителни  разпоредби (ПЗР), § 9, ал. 2 и ал. 3 се задължават почти всички юридически лица в България, в срок до 1 февруари 2019 г., да впишат данни за действителния си собственик по партидата си в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в регистър БУЛСТАТ.

Посоченият срок е обвързан със задължение на Агенцията по вписванията, уредено с § 9, ал. 1 от ПЗР, а именно до 1 октомври 2018 г. да осигури възможност за вписване на данните.

Също с ПЗР, § 10, Министерският съвет в 5-месечен срок от влизането на закона в сила следва да приеме правилника за прилагането му. Този срок вече е изтекъл (на 30 август 2018 г.), но до този момент, два месеца по-късно, все още няма дори публикуван за обществени консултации проект.

В създадената ситуация Агенцията по вписванията няма възможност да изпълни разпоредбата на Закона, докато правилникът за прилагането му не влезе в сила. Така сме в ситуация, която може да доведе до пореден нов огромен проблем във функционирането на ТРРЮЛНЦ, предлагаме на вниманието ви следното решение:

В § 9 от ПЗР на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в алинея 2 и в алинея 3 думите „изтичането на срока по ал. 1“ да се заменят с „влизането в сила на правилника по § 10“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР относно необходимо изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Държавата не спазва сроковете, заложени в новия Закон Още
Скокообразното нарастване на добавката за нощен труд, предложена от КТ „Подкрепа“, не е приемлива за работодателите
Промяната трябва да се обсъжда в бъдеще, в рамките на преговори по трудовите отношения Още
Делегация от представители на бизнеса и държавни институции - на посещение в Израел
Основна цел на визитата е участие в изложение за сигурност Още
Българо-ливански бизнес форум се провежда в София
Двустранният стокообмен е нараснал с 56% през 2017 г. Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: През третото тримесечие средната месечна работна заплата нараства със 7.7% на годишна база
Най-голямо e увеличението в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 13.4% Още
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
МОН предлага 11 нови защитени специалности
С фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Германска компания разкрива 700 работни места в Северна България
„BADER GmbH & Co. KG“ e сред най-авторитетните производители на автомобилен интериор Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Водят ли прогресивните данъци върху дохода до по-малко неравенство?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за установяване на нарушение от месец ноември 2018 г.
ЕК настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС относно качеството на въздуха Още