Брой 216 (1727), 12-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ГЛЕДНА ТОЧКА

Водят ли прогресивните данъци върху дохода до по-малко неравенство?

Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика 

Последните години основните международни институции - МВФ и Световната банка, все повече насочват и аналитичната си работа, и програмите си към борба с подоходното неравенство. Причината е прозаична – предишната цел за изкореняване на крайната бедност в глобален план вече е на път да бъде постигната и е нужна нова цел. Такава бе намерена в лицето на подоходното неравенство, като последните години все повече енергия и внимание се отделя на него и от страна на Европейската комисия.

Тук няма да коментираме целта за намаляване на неравенството сама по себе си. Само ще кажем, че подоходното неравенство не е задължително нещо лошо, особено когато е следствие от личните усилия на индивидите.  Ако няма неравенство в доходите, тогава няма да има и стимул за образование, повишаване на квалификацията, полагане на труд и предприемачество. Това, разбира се, е равнозначно на социализъм и води до крах на икономиката, рано или късно.

Съвсем друг е въпросът с подоходното неравенство, което се дължи на неравенство във възможностите – т.е. стартът пред различните индивиди не е еднакъв и това предопределя и различните резултати в доходите и условията на живот по-късно. За разлика от спорния въпрос за борбата с подоходното неравенство, сближаване на стартовите условия и намаляване на неравенствата във възможностите е цел, която среща широка подкрепа в повечето развити общества.

Някои международни изследователи и национални правителства се фокусират само върху неравенствата в доходите и търсят такива политики, които да ги намалят, без оглед на причината за тези неравенства – неравен старт (т.е. условия отвъд контрола на индивидите) или недостатъчни лични усилия. Мисленето за възможните мерки обикновено опира до преразпределението през бюджета, което включва както данъчните политики, така и социалните трансфери.

Що се отнася до данъчните мерки, все по-често се срещат препоръки за въвеждане на прогресивно облагане на личните доходи, при това достатъчно стръмно такова, с цел намаляване на подоходното неравенство. Съответно една от основните „линии на атака” на адвокатите на тези политики е именно пропорционалното облагане на доходите в страните, където го има (известно още като плосък данък). Именно това е и фокусът на настоящия материал.   

Оказва се, че това разбиране за „борбата с подоходното неравенство” с помощта на данъчната политика е фундаментално погрешно. Бърз поглед към един от най-популярните индикатори за подоходно неравенство, коефициентът Джини, в ЕС показва защо това е така.

Оказва се, че страните с плоски (пропорционални) данъци върху доходите в ЕС имат същото неравенство на доходите – а в повечето от последните десет години дори по-ниско – от страните с прогресивни данъци върху доходите. Това се вижда ясно, ако се съпостави средният коефициент Джини за разполагаемия доход след данъци за страните с плоски данъци върху доходите с този за страните с прогресивна скала на облагане на доходите (виж графиката по-долу).

Източник: Евростат, изчисления на ИПИ

В ЕС към момента с плосък данък върху доходите са Естония, Литва, Унгария[1], Румъния, Чехия и България. До 2017 г. (последната година, за която има данни) и Латвия е в лагера на страните с плосък данък. Простата средна от Джини коефициентите във всяка от групите показва, че между двете групи де факто няма разлика в подоходното неравенство що се отнася до доходите след данъци[2]. В този смисъл, апелът за премахване на плоските данъци върху личните доходи и замяната им с прогресивни с цел свиване на неравенството не почива на никакви доказателства и съответно не може да се очаква да намали подоходното неравенство.

Данъчната история на България също потвърждава това наблюдение. В България плоският данък върху доходите на физическите лица е въведен през 2008 г. До 2007 г. в страната има прогресивно подоходно облагане. От графиката по-долу е видно, че през 2008 г., когато е въведен плоският данък, всъщност неравенството леко намалява, от 50,4 на 49,7. Още по-сериозно намаление следва и през 2009 г., когато се подават декларациите за доходите от 2008 г. и се плащат данъците върху тях. Съпоставката между двата периода[3] – на прогресивно и на пропорционално облагане на доходите в България – също не показва някаква зависимост между „плоскостта” или „прогресивността” на облагане, от една страна, и неравенството, от друга.  


Източник: Евростат

Предвид това, няма как да се твърди, че конкретният режим на облагане на доходите има някакво директно, още по-малко решаващо влияние върху подоходното неравенство.  В случая на България изглежда, че икономическият цикъл и процесите на пазара на труда имат далеч по-голям ефект върху неравенството – от горната графика се вижда, че по-отчетливият ръст на неравенството започва от 2013 г., когато са и първите признаци за възстановяването на пазара на труда от кризата. Възможно обяснение за това може да се търси в секторите, които изиграха ролята на двигатели на растежа след кризата, а именно ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои браншове на преработващата промишленост. В тези сектори заплатите нараснаха с бързи темпове, което разтвори ножицата между доходите на работещите в тези сектори и заетите в други икономически дейности. Така например, разликата между заплатите в ИТ индустрията, която е и най-добре платена в страната, и тези в туризма (с най-ниските средни заплати) се увеличи от 3,7 до 4,1 пъти само за петте години между 2012 и 2016 г.

Ако трябва да обобщим, данъчните политики по отношение на доходите на физическите лица и по-конкретно изборът между плосък и прогресивен данък очевидно нямат никакво влияние върху подоходното неравенство, поне в рамките на ЕС. Предвид това насочването на борбата с неравенството към данъчната политика и нейните инструменти би било погрешно и би противоречало на доказателствата, изложени по-горе. Това се отнася и до идеите за замяна на пропорционалния подоходен данък (там, където го има) с прогресивен – такава стъпка ще има своите последствия, но със сигурност няма да намали неравенството. За това говори както сравнението между европейските страни с пропорционално и с прогресивно облагане върху доходите, така и личната данъчна история на България[4].

 


[1] Унгария въвежда плосък данък върху доходите през 2011 г., затова и в горната графика е в лагера на страните с прогресивно облагане до 2011 вкл. (тъй като данните за изчисление на Джини коефициентите са от Статистиката за доходите и условията на живот на Евростат и се отнасят за доходите предходната година).

[2] които включват облагането на доходите на физическите лица и осигуровките

[3] Най-ранната година, за която Евростат публикува тази серия, е 2006 г. – преди това данните не са съпоставими по методологически причини.

[4] В следващи материали ще разгледаме ролята на социалните трансфери и пенсиите в България и другите страни в ЕС и ще коментираме ефективността им за намаляването на неравенството.


 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР относно необходимо изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Държавата не спазва сроковете, заложени в новия Закон Още
Скокообразното нарастване на добавката за нощен труд, предложена от КТ „Подкрепа“, не е приемлива за работодателите
Промяната трябва да се обсъжда в бъдеще, в рамките на преговори по трудовите отношения Още
Делегация от представители на бизнеса и държавни институции - на посещение в Израел
Основна цел на визитата е участие в изложение за сигурност Още
Българо-ливански бизнес форум се провежда в София
Двустранният стокообмен е нараснал с 56% през 2017 г. Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: През третото тримесечие средната месечна работна заплата нараства със 7.7% на годишна база
Най-голямо e увеличението в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 13.4% Още
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
МОН предлага 11 нови защитени специалности
С фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Германска компания разкрива 700 работни места в Северна България
„BADER GmbH & Co. KG“ e сред най-авторитетните производители на автомобилен интериор Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Водят ли прогресивните данъци върху дохода до по-малко неравенство?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за установяване на нарушение от месец ноември 2018 г.
ЕК настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС относно качеството на въздуха Още