Брой 241 (751), 13-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Работодателските организации излязоха с Декларация срещу натиска за промени в основни параметри на бюджетите на РБ и на ДОО

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, представителните организации на българските работодатели, с тревога констатираме засиления натиск върху компетентните институции за промени в основни параметри на проектите на закони за Държавния бюджет на Република България и за Бюджета на държавното обществено осигуряване.

Като отчитаме негативния ефект върху българската икономика от евентуално приемане на погрешни управленски решения, декларираме, че ще отстояваме категорично следните важни за устойчивото развитие на страната ни позиции:

  1. Да не се допуска административно увеличение на минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии. 
  2. Максималният месечен размер на осигурителния доход да се запази. 
  3. Да се запазят размерите на осигурителните вноски и установеното към момента разпределение на вноските между осигурителя и осигуреното лице. 
  4. Изравняване на съотношението между осигурителния принос на работодателите и осигурените лица от 2016 г. 
  5. Да се въведе лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства. 
  6. Изравняване на пенсионната възраст на жените и мъжете през 2028 г., при стъпка за мъжете от 2 месеца до 2016 г. и с по един месец след тази година,  и за жените с 2 месеца на година до 2016 г. и с по 4 месеца за периода от 2016 до 2027 г.   
  7. Осигурителният стаж също да продължи да нараства според действащото законодателство – с по 4 месеца за всяка календарна година до достигане на осигурителен стаж 37 г. за жените и 40 г. за мъжете. 
  8. Да се въведе диференцирана (спрямо длъжността и степента на тежест и сложност на труда) възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО при запазване на изискуемия стаж от 27 години, от които 2/3 действително изслужени като кадрови военнослужещи или държавни служители по Закона за МВР и другите специални закони. 
  9. Изискуемата възраст за пенсиониране на работещите при условията на І-ва и ІІ-ра категория труд да нараства в съответствие с нарастването на възрастта за работещите в ІІІ-та категория труд, до постигане разлика в размер на 8 години по-малко за І-ва категория и 3 години по-малко за ІІ-ра категория срямо общото изискване за ІІІ-та категория труд.

Вярваме, че с отговорно и компетентно управление и неподдаване на популистки натиск ще бъдат възприети правилните и необходими за стабилността на равитието на Република България решения.

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Българска търговско-промишлена палата

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации излязоха с Декларация срещу натиска за промени в основни параметри на бюджетите на РБ и на ДОО
С отговорно и компетентно управление и неподдаване на популистки натиск да бъдат възприети правилните и необходими решения за стабилността на страната Още
Работна среща за възможностите за развитие на икономическите отношения България-Япония
Подчертан бе приносът на Българо-японския икономически съвет в двустранните отношения Още
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност през 2013 година – данни на Евростат
За България равнището на фактическото индивидуално потребление на човек е с 50% по-ниско от средното равнище за ЕС-28 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Започват номинациите за „Инвеститор на годината 2014”
Отличия за най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2014 г. в България Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България изпрати писмо до Европейската комисия с предложение в страната да бъде изграден газов хъб
Хъбът би могъл да се превърне в общ разпределителен център за страните-членки в региона и през тях за страните-членки от Централна и Западна Европа Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Standard & Poor's намали оценката си за кредитния рейтинг на България
Рейтинговата агенция изтъква като основни причини за промяната ситуацията с КТБ и предоставянето на ликвидни средства на друга българска банка Още
Промени в спогодбата между Р България и Федерална Република Германия, в сила от 01.01.2015 г.
Отнасят се за платците и получателите на доходи от наем на оборудване Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Състоя се Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
По програмата са завършени 200 проекта, свързани с най-значимите цели в областта на политиката по опазване на околна среда Още