Брой 242 (1002), 14-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва във форум на МОТ „Преход към формална икономика“


БТПП се включи във форум на Международната организация на труда (МОТ) в Торино. Участваха представители на работодателски, синдикални организации и държавни институции от около 15 страни от Източна Европа (България, Македония, Сърбия, Черна Гора, Молдова), Африка, Южна Америка и Азия. От българска страна освен БТПП участваха и представители на ГИТ и КНСБ.

Форумът беше посветен основно на Препоръка № 204 на МОТ от 23 юни 2015 г. относно прехода от неформална към формална икономика – популяризиране на Препоръката, насърчаване създаването на необходимата правна и институционална рамка за прилагането й от държавите, изготвяне на пълна и актуална информация и анализи, сътрудничество и обмен на добри практики.

Беше подчертано значението на политическата воля, прилагането на интегриран подход и координация на стратегическо, законово и институционално ниво, изграждане на капацитет и не на последно място – на социалния диалог. Отправен бе апел към държавите да се ангажират с популяризиране и насърчаване прилагането на Препоръка 204, като се обявят за т.нар. „champion countries” по отношение на Препоръката.

Форумът беше базиран изключително на интерактивния подход и всички представители взеха активно участие във всеки от панелите на форума.

БТПП, като представител на работодателите от България,  направи презентация за ролята и участието на Палатата в усилията за подобряване на условията за бизнес, икономически растеж и стабилен климат за инвестиции на законодателно и институционално ниво, по линия на тристранния диалог, сътрудничеството с международни организации и обществени формирования.

БТПП, заедно с останалите участници от България, представи редица примери за напредък и добри практики в прехода към формална икономия – в това число мерките за облекчаване на административната тежест, намаляване на регулациите за МСП, реформиране на законодателството в сферата на обществените поръчки, договарянето на МОД по отрасли, въвеждането на еднодневни трудови договори за сезонни дейности, подобряване участието в социалния диалог, въвеждане на форми на гъвкава заетост, сближаване на бизнеса и образованието и други.

ИЗВОДИ

Макар голяма част от основните предпоставки за ограничаване на неформалната икономика да са налице в България – напр. тристранен диалог, свобода на асоцииране, колективно договаряне, защита правата на работещите и др., в рамките на форума се забелязаха и редица области, които не са на достатъчно добро ниво в България. Такива са разминаване между търсене и предлагане на пазара на труда, недостатъчни анализи на държавно ниво по отношение на неформалната икономика и т. н.

Тревожен е и фактът, че от представените във форума държави от Източна Европа (които дори не членуват в ЕС), по данни на МОТ България е с най-висок процент на неформалната икономика. Ето някои конкретни числа:

  • България – 31,7%
  • Молдова – 30,9%
  • Македония – 22,5%
  • Черна гора – 22,3%
  • Босна и Херцеговина – между 7 и 35%, в зависимост от отрасъла.
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва във форум на МОТ „Преход към формална икономика“
С фокус върху създаването на необходимата правна и институционална рамка за прилагане Препоръка № 204 на МОТ Още
Обществена консултация за прилагането на правилата за конкуренция в ЕС от страна на националните органи за защита на конкуренцията
Прилагането на правилата е основен градивен елемент на отворен, конкурентен и иновативен единен пазар Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 0.1% дефлация през ноември
На месечна база най-силно спадат цените в транспорта – с 1,7% Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Не-решенията в енергетиката през 2015
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд"
Подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси... Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Регламент (ЕС) № 374/2014 приключва своето действие на 31.12 2015 г.
От 1.1.2016 г. започва временното прилагане на Споразумението за асоцииране между ЕС и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейския парламент: страните в ЕС трябва да си споделят информация в данъчната област
Данъчната конкуренция между страните в ЕС може да доведе до малки печалби за едни и по-големи загуби за други Още