Брой 157 (414), 14-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП


Аварията в мрежата на ЧЕЗ в началото на седмицата остави без ток над 93 хил. потребители в София и възбуди спор дали аварията би трябвало да се квалифицира като форсмажор или непреодолима сила. Вземайки повод от този казус, БТПП напомня за същността и приложното поле на правната категория форсмажор, както и че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор вследствие възникнала „непреодолима сила”.

Въпросите, отнасящи се до обстоятелствата, които могат да попречат на страните да изпълнят задълженията си по сключен търговски договор се разглеждат както от българското, така и от международното законодателство. Отчита се фактът, че възникнали непредвидени или непреодолими събития от извънреден характер могат да възпрепятстват или да направят невъзможно изпълнението на договора. В правото тези събития се наричат “непреодолима сила” /форсмажор/.

В Българското законодателство понятието “непреодолима сила” /форсмажор/ е регламентирано от чл.306 на Търговския закон.

В гражданското право, според текста на чл.81 ал.1 от ЗЗД, длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина.

Текст с такова съдържание е заложен и в чл.79 на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

Определение на понятието “непреодолима сила” се съдържа в чл.306 ал.2 на ТЗ, а именно”непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора”.

Възникването на непреодолима сила е основание за освобождаване от отговорност и е свързано с настъпване на обективна, продължаваща във времето невъзможност за изпълнение на съответно задължение.

Следователно за да има непреодолима сила, трябва да са налице следните признаци:

  • обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
  • тези обстоятелства са непредвидени или непредотвратими;
  • от извънреден характер, както и
  • да е налице причинна връзка между тях и обективната, продължаваща във времето невъзможност за изпълнение на договорното задължение.

Поради това законодателят е казал, че докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира и се отсрочва съразмерно с времето, в което тя е действала.

Обичайно в договорите, като събития, характеризиращи се като “непреодолима сила” се включват: природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; ембарго, стачки и др.

Акцентът е поставен върху обективния характер и продължителност на неочакваното събитие.

Българската търговско-промишлена палата издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор).

Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:

  • официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган може да удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;
  • копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  • справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %,  или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора.

Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.

Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.

Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

Палатата предлага за улеснение на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ www.bcci.bg/bulgarian/uslugi/member_certificates_fm.htm

Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.

За допълнителна информация може да позвъните на тел. 8117476; 8117551, e-mail: z.georgieva@bcci.bg; atakar@bcci.bg .

НОВИНИ ОТ БТПП
Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП
Издаваните от Палатата сертификати за форсмажор гарантират на българските търговци коректност пред партньорите им Още
Заместник-председателят на БТПП проведе работни срещи в Нова индустриална зона – Русе
Палатата получи предложение да координира участието на винопроизводители от България в Международна изложба на вносни хранителни стоки и вина в Китай Още
БТПП финализира работата си по проучване на тристранния диалог в България
Проучването се извършва в партньорство с Конфедерацията на работодателите в Норвегия по проект “TRUST” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
"Мисия за растеж” във Виетнам, Мианмар и Тайланд, 12-16 ноември 2013
Фокусът ще бъде поставен на секторите текстилни и потребителски стоки, агробизнес, туризъм Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През второто тримесечие на т.г. младежката безработица е 21.4%
В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 6.8% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува анализ на процеса по възстановяване на ДДС
Целта е повишаване на ефективността по възстановяване на ДДС на данъчно задължените лица от приходната администрация Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за изменение на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
Измененията са насочени към повишаване качеството на обучение за придобиване на квалификационна група по безопасност и към намаляване на административната тежест на потребителите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на ЕС – включете се в дискусията
Предмет на дискусията са широк кръг теми – например анализ на последиците от разширяването на ЕС за Балканите... Още