Брой 159 (416), 16-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно проекта за Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.


Българската търговско-промишлена палата по принцип одобрява проекта за Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. Проектът за стратегия изцяло е съобразен с принципите на Small Business Act /SBA/ на ЕС и като документ със средносрочен характер отразява хармонизирането на националната политика по отношение на малкия и средния бизнес с тази на Европейския съюз.

Положителни моменти в Стратегията са:

  • Започва със задълбочен SWAT анализ на състоянието на МСП в България
  • Посочени са тесните места в развитието на малките и средните предприятия
  • Анализирани са причините за сравнително ниската производителност на труда в България
  • Специален акцент има върху бързорастящите МСП
  • Добавен е и секторен подход към хоризонталния подход на SBA
  • Предвидени са възможности за проследяване на напредъка на страната
  • Маркирани са и някои спешни мерки за подобряване на бизнес средата за малкия и средния бизнес
  • Обоснована е необходимостта от повишаване на иновативността на икономиката и от преструктуриране й.

Въпреки че това е рамков документ, Палатата очаква в окончателния текст на Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.  и в годишните програми за изпълнението й да има нужната конкретика под формата на специфични мерки, тяхното финансови измерение и отговорни органи.

При приоритетна област „Предприемачество” се вижда, че насоките за спешни действия не са много ясни и фокусирани. Липсва дори кратко разяснение как ще бъдат извършени тези действия, въпреки че като цяло са в правилната посока.

Приоритетна област „Втори шанс” също е изключително важна. Тук ясно е посочено, че възможности и условията за сравнително бързо закриване на бизнес трябва да бъдат улеснени и подобрени и че трябва да се промени обществената нагласа към закриването на предприятия, като силно препоръчително е това да става навреме при наличие на негативни тенденции в развитието на конкретния бизнес, преди да е налице огромна задлъжнялост на фирмата.

Мерките по третата приоритетна област „Мисли първо за малките” не са толкова конкретни. Реално няма нужда от нови, скъпи проучвания, при положение че и в момента правителството се съветва с работодатели и синдикати и има обществен диалог, който обаче трябва да бъде по-интензивен и конструктивен.  Палатата препоръчва и публично обсъждане на предлаганите промени в нормативната уредба. Добре застъпено е въвеждането на т. нар. „МСП Тест”, който служи за оценка на въздействието на бъдещите законодателни и административни инициативи върху МСП. Предлагаме също предварителната оценка на въздействието на всеки нормативен акт да бъде задължителна. Това е важен ход и трябва да бъде въведен колкото се може по-скоро.

При четвъртата приоритетна област „Отзивчива администрация”, разписаните мерки са наложителни, а по-голямата част от целите са реалистични. Времето за плащане на трите основни данъка в момента е 2,5 пъти повече от средното за ЕС. Заложената в Стратегията цел е да се свали с 350 часа, което е амбициозно и поставя въпроса дали е реалистично изпълнимо в определения времеви период.

Въвеждането на електронното правителство е задължително, ако искаме да създадем модерни услуги за бизнеса, както е в развитите страни-членки на ЕС. Освен електронизацията на услугите за бизнеса, обаче, трябва да се вземат конкретни мерки за намаляване на административната тежест за фирмите – предложенията ТУК

Приоритетната област „Държавни помощи и обществени поръчки” съдържа три мерки:

1) забавянията на плащанията по обществените поръчки да бъдат напълни премахнати,

2) въвеждане на електронна система за обществени поръчки и

3) двойно увеличение на средствата по европейски фондове, насочени към МСП.

Първите две мерки са от голямо значение не само за малките и средните предприятия, но и за всички фирми в страната. За да проработи третата мярка трябва значително да се намали изискуемият праг за финансов капацитет, особено при микро и малките предприятия при кандидатстване с проекти, финансирани от ЕСИФ, особено като се имат предвид техните ограничени ресурси за разработване, изпълнение и отчитане на такива проекти.

Предлагаме широко използване на обществените поръчки за превъзлагане на всички дейности, свързани с предоставяне на услуги на малкия и средния бизнес.

Предложенията на БТПП за избягване на корупционни практики при обществените поръчки ТУК

При приоритетна област „Достъп до финансиране” отново мерките са твърде общи. Това е една от приоритетните области, в които България се представя над средното за ЕС ниво. Споменава се гарантирането на правата на кредиторите и облекчаване на условията за събиране на забавени плащания, но никъде не е посочено колко точно и по какъв начин ще бъдат облекчени. Всички проувания, проведени от БТПП сред фирмите показват, че 95% от респондентите посочват липсата на достъп до финансиране като един от най-големите проблеми, пред които се изправят. Ето защо, при тази приоритена област е необходима по-голяма конкретика.

При приоритетна област „Единен пазар” единствената спомената мярка, а именно - присъствието на българските малки и средни предприятия на единния пазар да бъде насърчено, е прекалено обща. Внедряването на нови стандарти и по-добрата информираност едва ли ще доведат до реализиране на тази цел.

И при приоритетни области „Умения и иновации” и „Околна среда” липсват конкретни мерки.

„Интернационализация” е приоритетната област, в която България е на последно място от страните членки на ЕС. Представени са няколко добри и сравнително конкретни мерки, като основните са съкращаване на времето за подготовка на документите за внос и износ и намаляване на разходите, свързани с тези документи.

При тази приоритетна област предлагаме да се набележат конкретни мерки срещу недопускане на нелоялна конкуренция чрез: нерегламентиран внос; контрабанда; внос на стоки под реалната себестойност.

Предвидените средства за провеждането на набелязаните мерки за интернационализация на малките и средните предприятия да се усвояват чрез обществени поръчки, провеждани при строг контрол и недопускане на нелоялна конкуренция от страна на държавни структури, които с бюджетни средства извършват дейности, които са в прерогативите на специализирани самоиздържащи се организации.

Палатата предлага тук да се предвидят и мерки за съдействие на фирмите за бизнес коопериране със задгранични партньори и за промотиране на продукцията им в ЕС и в трети страни. Във връзка с това предлагаме в Годишните програми за изпълнението на стратегията да се предвидят конкретни форми за сътрудничество с работодателските организации, които имат доказана експертиза в тази насока.

Общият извод от проекта за Стратегията е, че по повечето приоритетни области липсват конкретни мерки и начини за осъществяване на поставените цели. Документът е прекалено общ, дори за стратегия, и реално не дава достатъчно информация и насоки за действие. Липсват и конкретни срокове за изпълнение на отделните спешни мерки, което вече поставя под съмнение тяхната „спешност”.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проекта за Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.
Общият извод от проекта е, че по повечето приоритетни области липсват конкретни мерки и начини за осъществяване на поставените цели Още
Академик Никола Съботинов посети БТПП
Обсъдено бе бъдещото сътрудничество между двете организации и активизирането на диалога „наука - бизнес” Още
Покана за участие в бизнес мисия в САЩ – посещение на търговското изложение за води WEFTEC 2013
Чикаго, Илинойс, 5 - 9 октомври 2013 г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция и индивидуални бизнес срещи „Използване на биоенергия – твърда биомаса и биогаз за топло- и електропроизводство“
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Депутатите отхвърлиха президентското вето
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Нова цена на въглищата в "Мини Марица-изток" ЕАД от 1 септември
Според МИЕ увеличението няма да се отрази на сметките за електрическа енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Борбата с младежката безработица е темата на Гражданския форум "Агора" 2013 на Европейския парламент
Форумът ще се състои в Брюксел от 6 до 8 ноември 2013 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти от Търговската палата в град Шанлъурфа (Турция)
Възможности за представяне на български фирми за медицинско оборудване в Сеул