Брой 75 (2330), 19-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обръщение на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите


Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТП) се обръщат към всички парламентарно представени партии в 45-ия парламент със следното:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

На 30.10.2020 г. бе публикуван първи вариант на проект на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, който бе изготвен от работна група под ръководството на заместник-министър председателя г-н Томислав Дончев. Още преди публикуването на този първи вариант се проведоха и продължават да се провеждат обществени консултации със социалните партньори и гражданското общество. В резултат на това, на 08.02.2021 г. бе публикуван втори вариант на НПВУ, който развиваше първоначалния документ и бе съобразен с не малка част от препоръките, които ИСС отправи чрез свое становище, прието на Пленарна сесия на Съвета на 01.12.2020 г. В процес на изготвяне е и трети вариант, който трябва да е готов до няколко седмици. 

(1)     Към първо тримесечие на 2021 г. Републиканският бюджет отчита дефицит в размер на над 650 млн. лв. Последният път, когато сме отчели дефицит през първо тримесечие на годината, е бил през 2014 г. Това поставя под въпрос възможността бюджетът да продължи да финансира мерки за подкрепа на икономиката, заетостта и доходите. Поради тази причина е нужно страната ни максимално да се възползва от възможностите по линия на нисколихвени заеми в размер поне на 1,5 млрд. лв. от достъпните общо 4,5 млрд. евро по НПВУ, както и възможностите, които предоставя инструмента за подкрепа SURE.

(2)     Настояваме да се внесе в ЕК договореният с гражданското общество вариант на НПВУ. Припомняме, че страната ни трябва да е приела своя план до края на април 2021 г., за да може да бъде одобрен впоследствие на Европейския съвет през месец юли. Това ще позволи средствата да пристигнат още през есента на 2021 г. Пред страната ни има реален риск да пропуснем този срок. По този начин средствата по НПВУ биха се забавили значително във времето, а те са от изключителна необходимост, както за бизнеса, така и за домакинствата;

(3)     Оценяваме високата степен на завършеност на НПВУ, като настояваме в рамките на неговото окончателно финализиране да бъдат взети под внимание следните наши искания:

3.1.   Да се включи обобщен измерител, отразяващ реалната степен на конвергенция спрямо средноевропейските равнища на доходи и БВП. Необходимо е и да се предвидят мерки за справяне с демографската криза в съответствие с Националното тристранно споразумение. Сред основните ефекти от прилагането на НПВУ, трябва да бъдат насърчаването на качествената заетост и намалението на неравенствата;

3.2.   Да се предвидят допълнителни средства за новосъздадените по наше настояване три фонда („Технологична модернизация“, „Зелен преход“ и „Дигитализация) в новия елемент на Стълб 1: Програма за икономическа трансформация. За целта настояваме да бъде заделен допълнителен ресурс от 400 млн. лв., което ще позволи общата сума да нарасне до 1,3 млрд. лв. спрямо настоящите 900 млн. лв. Тези средства следва да се осигурят посредством трансформиране на аналогичен ресурс от други области от грантове в нисколихвени кредити;

3.3.   Да се предвидят допълнителни средства към новосъздадения по искане на социалните партньори компонент, предвиждащ мащабна ваучерна програма за придобиване на базови дигитални умения, в размер на 300 млн. лв. По този начин, заедно с предвидените в момента 200 млн. лв., общата сума на финансовата подкрепа ще нарасне до 500 млн. лв. Това ще позволи поне 1/3 от работещите в България да могат да бъдат обхванати от тази програма;

3.4.   Необходимо е да бъде заделен ресурс в размер на поне 700 млн. лв. за насърчаване на производството и съхранение на електрическа енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятията и домакинствата. Тези средства следва да се осигурят чрез трансформация на аналогичен ресурс за енергийна ефективност на сградите от грантове в нисколихвени кредити;

(4)     Необходимо е управлението на инвестициите по НПВУ да се извършва в съответствие с принципите на партньорство. Това би позволило участието на социалните партньори по прозрачен начин във вземането на решения. Така ще се гарантира адекватен и навременен процес на контрол и обратна връзка между заинтересованите страни;

(5)     Призоваваме за постигане на консенсус за приемането и реализирането на НПВУ, тъй като темата е надпартийна и касае цялото общество. Национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите настояваме за незабавни срещи с всяка от парламентарно представените политически партии, на които да се потвърди общественият консенсус за внасянето на Плана до края на месец април в ЕК.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ

Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на Българска стопанска камара

ДИМИТЪР МАНОЛОВ

Президент на Конфедерация на труда Подкрепа

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на Българска търговско-промишлена палата

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ

Председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
Национален информационен ден по проект RIDE
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Подкрепа за България – допълнителни средства за възстановяването, за екологичния и цифровия преход
Изменението на ОП „Региони в растеж“ ще подпомогне дългосрочните промени в инфраструктурата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Предстоящ семинар за запознаване с електронния портал "Достъп до пазари" (Access to Markets)
Представяне на възможностите и практическото използване на портала Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на Национална стратегия изравнява пенсиите при мъжете и жените в България
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Срокът за обявяване на доходите е 5 май 2021г.
Към настоящия момент са подадени около 290 000 данъчни декларации на ФЛ Още
Средният осигурителен доход за месец февруари 2021 е 1149,49 лева
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Над 129 млн.лв. се осигуряват от ОПРР на здравните заведения в борбата с коронавируса
Проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ подлежат на обществено обсъждане Още