Брой 75 (2330), 19-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Национална стратегия изравнява пенсиите при мъжете и жените в България


Жените в България получават с 27 на сто по-ниска пенсия от мъжете, се посочва в Проекта на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Средно за държавите в Европейския съюз пенсиите на мъжете са с над 30 на сто по-високи от тези на дамите. Това излага на риск от бедност и материални лишения възрастните жени, пише в Стратегията, информира pariteni.bg.

Основната причина за разликата във възнагражденията за старост на двата пола е, че жените продължават да печелят средно по-малко от мъжете в България. Въпреки плавното намаляване на разликите  в заплащането през годините те се запазват на национално и европейско ниво, сочат данните в доклада.  През 2015 г. мъжете у нас са получавали с 15,4% повече от дамите. През 2016 г. разликата е 14,4%, през 2017 г. – 13,6%, като през 2018 г. остава почти без промяна – 13,5%. За последната година средният процент за ЕС е 15,7%.

Разликата в заплащането се дължи основно на хоризонтално и вертикално сегментирания по пол пазар на труда. Премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете кореспондира пряко с увеличаване на доходите, които жените получават през живота си. Това не само би довело до намаляване на риска от бедност при жените в трудоспособна възраст, но също така намалява риска от бедност след пенсионирането им, обясняват авторите на стратегията.

Друга причина за ниските пенсии на жените е фактът, че те имат по-чести прекъсвания на кариерата си – като майчинството например. Все още предимно жените разполагат с по-малко свободно време спрямо мъжете, защото са натоварени с грижите по отглеждането на децата, с грижите за възрастни и зависими членове на семейството.

Изследване на НСИ показва, че жените посвещават средно два пъти повече време на ден за грижи за домакинството и семейството, отколкото мъжете и отделят за почивка, спортни и физически мероприятия, хобита и игри половината от времето, което мъжете отделят на такива занимания. Домашното натоварване на жените се увеличи по време на пандемията Ковид-19, наред с тяхната служба на предната линия в системите на здравеопазването, социалните услуги и образованието в полза на обществото, пише още в стратегията.

Кризата оказва различно въздействие върху жените и мъжете. Това поражда различни възможности за тяхното участие на пазара на труда, които следва да бъдат отчетени при планирането на мерки за преодоляване на последиците, например по-широко разпространение получиха дистанционните онлайн форми на учене и работа.

Разликата в равнището на заетост на жените и мъжете в България през 2019 г. за възрастовата група 20-64 навършени години е 8,6% в полза на мъжете. Жените срещат пречки от различно естество в достъпа до пазара на труда и реализацията на него. Още по-големи са трудностите пред някои групи жени, като например: самотни майки, бременни, с малки деца, както и жени с увреждания, принадлежащи към етническо малцинство, мигрантски произход и др.

Въпреки, че на пазара на труда жените с висше образование са повече от мъжете, жените продължават да съставляват по-голям дял от работната сила в по-нископлатени сектори и на по-ниски длъжности. Те са по-малобройни сред работодателите и самостоятелно заетите, но преобладават сред неплатените семейни работници и заетите на непълно работно време.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
Национален информационен ден по проект RIDE
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Подкрепа за България – допълнителни средства за възстановяването, за екологичния и цифровия преход
Изменението на ОП „Региони в растеж“ ще подпомогне дългосрочните промени в инфраструктурата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Предстоящ семинар за запознаване с електронния портал "Достъп до пазари" (Access to Markets)
Представяне на възможностите и практическото използване на портала Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на Национална стратегия изравнява пенсиите при мъжете и жените в България
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Срокът за обявяване на доходите е 5 май 2021г.
Към настоящия момент са подадени около 290 000 данъчни декларации на ФЛ Още
Средният осигурителен доход за месец февруари 2021 е 1149,49 лева
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Над 129 млн.лв. се осигуряват от ОПРР на здравните заведения в борбата с коронавируса
Проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ подлежат на обществено обсъждане Още