Брой 4 (1016), 07-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП принципно подкрепя проекта на нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност


Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя проекта на нов  Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, отчитайки необходимостта от хармонизиране на законодателството ни с това на Европейския съюз, както и реално преодоляване на сегашната разпокъсаност на нормативните уредби в тази област. Едновременно с това БТПП има някои възражения и  конкретни предложения.

Текстовете предвиждат „..политиката по свободно движение на работници, трудовата миграция и интеграцията на чужденци да се осъществява в сътрудничество и след консултации с представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите и с представители и на други юридически лица с нестопанска цел...” (чл. 3, ал.1). Според Палатата допускането и на „други юридически лица с нестопанска цел” противоречи на чл. 3, ал. 2, съгласно която консултации се провеждат между министъра на труда и социалната политика и социалните партньори.

В предложението, касаещо достъп до пазара на труда на работници - чужденци от трети държави (чл. 7, ал. 1, т. 2), не е ясно кое налага ограничението 12 месеца общият брой на работещите за местния работодател чужденци да не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария.

БТПП предлага таксите от 400 лв. и 200 лв., които работодателите внасят за издаване/продължаване на срока на разрешението и за преиздаване на разрешението поради изгубване/унищожаване (чл. 7, ал. 8 и чл. 45, ал. 4), да бъде заменена с такса на разходопокривен принцип. По този начин тежестта за бизнеса ще се понижи.

Също така БТПП е категорично против разпоредбата на чл. 72, ал. 2 съгласно, която контролните органи на инспекцията по труда не носят отговорност за причинени вреди. Считаме, че текстът следва да е разписан: „При прилагане на принудителните административни мерки контролните органи на инспекцията по труда носят отговорност за причинените вреди.”. Ако не бъде прието предложението ще е налице противоречие между така разписания текст и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Пълният текст на Становището на БТПП   ТУК

БТПП очаква своевременно последващо изменение и допълнение на съответните подзаконови нормативни актове, а именно Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешение за работа на чужденци в Република България и Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя проекта на нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Отчитайки необходимостта от хармонизиране на законодателството ни с това на Европейския съюз Още
Н. Пр. Раджеш Кумар Сачдева посети БТПП
Посланикът на Индия покани български фирми да участват в Make-in-India Week Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
„Бавария като бизнес дестинация“ - нова информационна брошура на ГБИТК
Най-развитата от икономическа гледна точка германска федерална провинция е отлична дестинация и за български фирми Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Република Сърбия се присъединява към Конвенцията за общ транзитен режим от 01.02.2016 г.
С присъединяването се дава правна възможност за използването на режим общ транзит при превози на стоки от, до и през територията на Република Сърбия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Осигурителите вече представят онлайн данни за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
От 6 януари 2016 г. са активни функциите за представяне на данни по електронен път Още
До края на януари се подават декларациите за дължимите такси и ползваните водни обеми
До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект Още