Брой 4 (1016), 07-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ

До края на януари се подават декларациите за дължимите такси и ползваните водни обеми


31 март 2016 г. е крайният срок за плащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за изминалата 2015 г. и за представяне от водоползвателите на доклади по чл. 48, ал. 1, т. 12 на Закона за водите за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

Размерът на таксата се определя съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Съгласно чл.194 "б" от Закона за водите, титулярите на издадени разрешителни представят ежегодно до 31 януари в съответната басейнова дирекция декларации, в които се включва информация за дължимата такса и ползваните водни обеми. Декларациите се предоставят до края на месец януари. В тях се вписват данни, съгласно условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в цитираната тарифа.

Заплащането на таксите се извършва само по банков път по сметката на съответната Басейнова дирекция.

В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периодът за който се отнася плащането и че е такса по Закона за водите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя проекта на нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Отчитайки необходимостта от хармонизиране на законодателството ни с това на Европейския съюз Още
Н. Пр. Раджеш Кумар Сачдева посети БТПП
Посланикът на Индия покани български фирми да участват в Make-in-India Week Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
„Бавария като бизнес дестинация“ - нова информационна брошура на ГБИТК
Най-развитата от икономическа гледна точка германска федерална провинция е отлична дестинация и за български фирми Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Република Сърбия се присъединява към Конвенцията за общ транзитен режим от 01.02.2016 г.
С присъединяването се дава правна възможност за използването на режим общ транзит при превози на стоки от, до и през територията на Република Сърбия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Осигурителите вече представят онлайн данни за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
От 6 януари 2016 г. са активни функциите за представяне на данни по електронен път Още
До края на януари се подават декларациите за дължимите такси и ползваните водни обеми
До края на март се заплащат дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект Още