Брой 6 (1018), 11-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

„Планът за инвестиции за Европа“ – сред акцентите на срещата на Евроклуба при БТПП


По време на проведената в края на миналата седмица среща на Евроклуба при БТПП бе представена интересна презентация  за „Плана Юнкер”. Аглика Събева- Цветанова, съветник по икономически въпроси в Представителството на Европейската комисия в България, проследи усилията на Европейската комисия да мобилизира частни инвестиции в ключови сектори, които да подобрят цялостния инвестиционен климат в ЕС.

Особено внимание беше обърнато на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и на Европейския портал за инвестиционни проекти, които  са втората част от Плана за инвестиции за Европа и са предназначени да съдействат за постигането на целите на Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси

е предназначен да действа на принципа на „обслужване на едно гише“ за инвеститори или организатори на проекти, които се нуждаят от консултация във връзка с инвестиционни проекти и финансирането им.

Новите консултантски услуги на центъра допълват подкрепата, която се предоставя по други програми на ЕС. 

Предоставяните от центъра услуги включват:

 • осигуряване на техническа помощ за органи и организатори на проекти 
 • оказване на съдействие на организаторите на проекти при разработването на проекти, така че те да отговарят на критериите за допустимост, установени в регламента за ЕФСИ.
 • съдействие за предоставяне на подкрепата от ЕФСИ в целия ЕС чрез ефикасно използване на знанията на местно ниво
 • функциониране като платформа за партньорски обмен и споделяне на знания по отношение на разработването на проекти.

 Центърът предоставя консултации относно: 

 • използването на техническа помощ за структуриране на проекти 
 • използването на иновативни финансови инструменти
 • използването на публично-частни партньорства
 • приложимото законодателство на ЕС

Европейски портал за инвестиционни проекти

 е публично достъпен интернет-базиран портал от инвестиционни проекти, който е създаден с цел да ускори процеса по разработването и осъществяването на инвестиционни проекти в Европейския съюз и по този начин да допринесе за по-голяма заетост и икономически растеж.

Основните компоненти на ЕПИП са:

 • база данни на проектните фишове (проектният фиш е структурирана обобщена информация относно отделните проекти в ЕПИП);
 • интерактивна карта на проектите;
 • интерактивна директория на проектите в таблична форма.

Очаква се ЕПИП да стартира своята работа през месец февруари 2016 г. Въпреки това през месец декември 2015 г. ЕК отправи покана към държавите членки за предоставяне на проектни предложения още преди стартирането на портала. За целта следва да бъде попълнена следната типова бланка, изготвена от ЕК. Попълнените, съгласно указанията на Комисията, бланки следва да бъдат изпратени на следния електронен адрес: eipp-project@ec.europa.eu. Всякакви въпроси относно инициативата може да бъдат адресирани до същия електронен адрес, като съответните служби ще направят всичко възможно да отговорят в рамките на три работни дни.

За да бъде включен даден проект в ЕПИП, той трябва да отговаря на следните критерии: 

а) проектът (или групата от обединени проекти) трябва да има минимален бюджет в размер на 10 млн. евро от гледна точка на необходимите инвестиции, като е възможно да се комбинират по-малки проекти за достигане на тази стойност;

б) проектът трябва да попада в някой от секторите, посочени в член 9, параграф 2 от Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции, като в проектната форма са включени общо 24 възможни сектора. Възможно е проектът да попада едновременно в два от тях;

в) организаторът трябва да бъде правен субект, установен в държава - членка на ЕС;

г) проектът трябва да е съвместим с правото на Съюза и правото на съответната държава членка;

д) изпълнението на проекта трябва да се очаква да започне в рамките на три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП.

Евентуалното публикуване на дадено инвестиционно намерение в ЕПИП не означава, че то е одобрено или ще получи финансиране от Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка. Порталът ще служи основно за осигуряване на редовен и структуриран публичен достъп до информация относно инвестиционни проекти в ЕС, за да могат потенциалните инвеститори да имат достъп до прозрачна и надеждна информация, при надлежно спазване на изискването за защита на важни търговски тайни.

Участието на проекти на частния сектор в ЕПИП е свързано с такса за обработване на заявлението на всеки проект в размер на 250 евро, който е определен в Решение за изпълнение на ЕК за създаване на Европейски портал за инвестиционни проекти. Проектите, които бъдат подадени преди стартирането на ЕПИП, предвидено за месец февруари 2016 г., ще заплатят по-ниска такса в размер на 100 евро.

НОВИНИ ОТ БТПП
„Планът за инвестиции за Европа“ – сред акцентите на срещата на Евроклуба при БТПП
Създаден е Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси, за да се ускори разработването и осъществяването на инвестиционни проекти Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Наближава крайният срок за подаване на номинациите в Годишните награди за отговорен бизнес 2015
Участието е безплатно и се извършва онлайн Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Търговията на България с ЕС се увеличава
Продължава четвърти месец поред да спада стокообменът ни с трети страни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Безплатни брошури на ISO за новите стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015
Информация на английски език за причините за преработване на стандартите, за тяхното прилагане, за прехода от старите към новите версии Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Селско стопанство и строителство са сред приоритетите на контролната дейност на Главна инспекция по труда през 2016 г.
Ще се проверяват и предприятията за осигуряване на временна работа Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Анатомия на промяната
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция и изложение в областта на нанотехнологиите – Nano tech 2016
27-29 януари 2016 г., Токио, Япония Още