Брой 27 (1039), 09-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП стартира проект „КЛИПС – Квалификация, Личностна Интеграция и Професионално Съдействие”


В изпълнение на Националния план за действие по заетостта Българската търговско-промишлена палата стартира изпълнението на проект КЛИПС, който е инструмент за осигуряване приноса на БТПП към усилията на МТСП и другите субекти на пазара на труда за постигане на целите на политиката по заетостта. Проектната реализация ще допринесе за осъществяването на целенасочено въздействие върху установения дисбаланс на пазара на труда между търсене и предлагане по отношение на професионална квалификация, знания и умения на работната сила.

БТПП ще изпълнява координационна функция по отношение на изпълнението на дейностите, планирани в проекта.

Решенията, които проектът предлага, са:

 • Активиране на лицата от целевите групи за качествено включване на пазара на труда при използване на регионален подход;
 • Насочване на участниците в проекта към обучения, които съответстват на реално заявени потребности от работодатели в различни сфери, с приоритет на секторите с най-много работни места – търговия, туризъм, приложна информатика]
 • Посредничество, насочено към подпомагане на безработните лица при търсенето им на работни места.

Целевите групи, към които са насочени проектните дейности:

 • Безработни младежи до 29 г.;
 • Безработни над 50-годишна възраст;
 • Продължително безработни лица;
 • Безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности;
 • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Бенефициентите е предвидено да бъдат насочени към обучения от 3 основни учебни пакета, съобразени с регионалното търсене на работна ръка в секторите: търговия, туризъм, приложна информатика.

В обхвата на проекта ще бъдат включени 1450 лица от целевите групи, като от тях ще бъдат обучени за:

 • „Оператор на компютър“ – 790 лица
 • „Сервитьор-барман“ – 280 лица
 • „Камериер“ – 240 лица
 • „Продавач-консултант“ – 140 лица.

Предвидената по проекта заетост след приключване на обученията е в размер на общо 40% или осигуряване на заетост на 580 безработни лица, от които за 5% или за 72 безработни ще бъде осигурена субсидирана заетост, а 35% или 508 безработни лица ще се реализират на първичния трудов пазар.

Проектът се характеризира с балансирано географско покритие. Дейностите ще се изпълняват на територията на 14 населени места – София, Бургас, Поморие, Созопол, Варна, Долни чифлик, Добрич, Балчик, Ловеч, Велико Търново, Монтана, Враца, Пловдив и Благоевград.

Целите, които проект „КЛИПС“ си поставя, са пряко съотносими към последните европейски и национални визии за професионалното образование, компетентностно обучение и устойчива заетост. Те съответстват на регионалното прогнозиране на търсенето на работна сила в България – в населените места, предвидени за обект на проектните дейности.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира проект „КЛИПС – Квалификация, Личностна Интеграция и Професионално Съдействие”
За осъществяване на целенасочено въздействие върху пазара на труда Още
Земеделският министър на Косово посети БТПП
Потенциални сектори за сътрудничество от взаимен интерес: машиностроене, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство Още
Среща с изпълнителния директор на „Строителна механизация“ АД
Във връзка с участието на дружеството в делегацията до Узбекистан Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар на БАИС “Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти”
26 февруари от 9 часа в УАСГ, София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През 2015 г. износът нараства с 5.2%
Резултат от по-чувствителния ръст на износа за ЕС; износът за трети страни се увеличава по-слабо Още
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
НАП пуска нова електронна услуга с КЕП - „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове“
Услугата е предназначена за регистрирани по ЗДДС лица, явяващи се вложители в данъчни складове Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Черноморската банка за търговия и развитие представя финансовите си продукти
23 февруари 2016 г., начало: 9.00 часа, София Балкан хотел Още