Брой 27 (2282), 09-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложения на АОБР за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове


ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Предложения за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

От името на Асоциацията на организациите на българските работодатели предлагаме на Вашето внимание предложения за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове, както следва:

  1. В §7, т. 2 от ПЗР на ПЗИП се изменя така:

„В чл. 39:

а) в ал. 4 се създават т. 6 и т. 7:

„6. разпределение на електрическа енергия в затворена разпределителна мрежа.

  1. разпределение на природен газ в затворена разпределителна мрежа.“

б) създава се нова ал. 7:

„(7) Дейностите по ал. 4, т. 6 и 7 подлежат на регистрационен режим“.

Мотиви: Описаните по-горе случаи обхващат съществуващи фактически взаимоотношения, възникнали исторически в резултат на смяна на собствеността. В заварените случаи на промишлените площадки, които не са индустриални паркове по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ПЗИП, разпределението на електрическа енергия и природен газ на територията на географски обособения промишлен обект първоначално е било за собствени нужди преди разделянето на собствеността на подразделенията на единното в началото производствено предприятие (напр. продадени са складови бази, ремонтни цехове, съпътстващи производства и др., които не са присъединени към външна преносна или разпределителна мрежа, а са останали снабдени чрез енергетичните съоръжения на основното производство, но вече като отделни потребителски обекти, собственост на други лица; тази смяна на собствеността често е възниквала след приватизацията на цялостното предприятие). По този начин дейности, които са били вътрешни за предприятието, са се превърнали във взаимоотношения между отделни юридически лица.

Тези производствени предприятия не са енергийни предприятия и не целят да станат електроразпределителни дружества, а липсата на изискване за лицензия ще спести излишна административна тежест за промишленото предприятие. Квалифицирането на промишлените предприятия, чиито енергетични съоръжения се ползват от трети лица като оператори на затворени електроразпределителни мрежи, ще урегулира съществуващи фактически отношения. Така ще се позволи на предприятията да бъдат възмездени справедливо за използването на техни съоръжения, а останалите ползватели на вътрешнозаводската мрежа ще могат да излязат на свободния пазар и да закупуват електроенергия на собствен риск и за собствена сметка. Липсата на лицензия в тези случаи няма да застраши нито експлоатацията, нито сигурността и качеството на снабдяване през вътрешнозаводската мрежа, тъй като тя е част от съоръженията на притежаващото я предприятие и обезпечава електроснабдяването му. По този начин тя винаги е част от инвестиционната програма на дружеството собственик, което има естествен интерес да поддържа нейната максимална надеждност и работоспособност. Това отговаря и на указанията на параграф 30 от преамбюла на Директива 2009/72/ЕО, според които следва да е възможно освобождаване на оператора на затворената разпределителна система от задължения, които биха представлявали прекомерна административна тежест поради специфичното естество на връзката между оператора на затворената разпределителна система и ползвателите на системата.

Аналогични са аргументите и по отношение на природния газ (предлаганата нова т. 7), като въпросът за освобождаване на оператора на затворената разпределителна система от прекомерна административна тежест е засегнат в параграф 28 от преамбюла на Директива 2009/73/ЕО.

Същевременно, предвиденият регистрационен режим би позволил упражняването на надзор от страна на КЕВР.

  1. Във връзка с предложеното изменение на §7, т. 2 от ПЗР на ПЗИП отпадат т. 2, т. 3 и т. 4 от §7 от ПЗР на ПЗИП
  2. В §7, т. 7 във връзка с предложеното изменение на §7, т. 2 от ПЗР на ПЗИП текстът на предложения чл. 88а, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 88а. (1) Разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на затворените електроразпределителни мрежи се осъществяват от оператори на затворени електроразпределителни мрежи.“ (Отпадат думите „лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа“, а запетаята след думата „мрежи“ се заменя с точка.)

Ал. 4 от предложения чл. 88а да отпадне – дублира се с разпоредбата на §7, т. 6.

  1. В §7, т. 14, буква б) във връзка с предложеното изменение на §7, т. 2 от ПЗР на ПЗИП, текстът на предложената нова ал. 2 в чл. 169 се изменя така:

„(2) Разпределението на природен газ и експлоатацията на затворените газоразпределителни мрежи се осъществяват от операторите на затворени газоразпределителни мрежи.“ (Отпадат думите „получили лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 3а“, а запетаята след думата „мрежи“ се заменя с точка.)

  1. В §7, т. 26 текстът на буква а) се изменя по следния начин:

„24д. „Затворена електроразпределителна мрежа“ е мрежа, която служи за разпределение на електрическа енергия на територията на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на електрическа енергия се осъществява основно за собственика, за оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия на територията на индустриалния парк или на друг географски обособен промишлен обект.

24е. „Затворена газоразпределителна мрежа“ е мрежа, която служи за разпределение на природен газ на територията на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на природен газ се осъществява основно за собственика, за оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия на територията на индустриалния парк или на друг географски обособен промишлен обект.“

Мотиви: По-конкретно дефиниране на обхвата на приложение на затворените разпределителни мрежи. Цели се основно разрешаване на съществуващи казуси, при които потребителски обекти, които не са присъединени към преносна или разпределителна мрежа, оперирана понастоящем от лицензирано енергийно предприятие, се снабдяват през енергетични съоръжения на друго предприятие в рамките на промишлената площадка, на която са разположени. С горните дефиниции се прилагат и указанията на ЕК, според които затворени мрежи не са търговски центрове, затворени жилищни комплекси и други подобни.

  1. В §7 от ПЗР на ПЗИП се създава нова т. 28 (след съответната преномерация):

„28. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката се създава нов §26а:

„§26а. (1) До избора на доставчик на електрическа енергия и/или природен газ от клиент, присъединен към затворена електроразпределителна и/или газоразпределителна мрежа, доставката на електроенергия и/или природен газ се осъществява според условията, действащи към момента на влизането в сила на измененията в Закона за енергетиката, уреждащи затворените електроразпределителни и затворените газоразпределителни мрежи.

(2) Клиентът е длъжен да сключи договори за достъп с оператора на затворената електроразпределителна и/или газоразпределителна мрежа в срок от 90 дни след регистрацията по чл. 29, ал. 7 на оператора на затворената електроразпределителна и/или газоразпределителна мрежа.

(3) Клиентът е длъжен да избере доставчик на електрическа енергия и/или природен газ по свободно договорени цени в срок от 90 дни след регистрацията по чл. 29, ал. 7 на оператора на затворената електроразпределителна и/или газоразпределителна мрежа.“

Мотиви: С въвеждането на понятията „Затворена електроразпределителна мрежа“ и „Затворена газоразпределителна мрежа“ ще се урегулират фактически взаимоотношения, които до момента са съществували в нормативна празнина. Поради това ще е необходимо време за адаптация на всички засегнати страни към новата уредба, тъй като както бъдещите оператори на затворени мрежи, така и собствениците на присъединените към тях потребителски обекти имат нужда от предвидимост на правната и регулаторна рамка и технологично време за изпълнение на разпоредбите й.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
Председател на УС на АИКБ
и председател на АОБР за 2021 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ  

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в Тунис на посещение в БТПП
Договорена е регулярна комуникация по всички теми от взаимен интерес за български и тунизийски фирми Още
Активизиране на сътрудничеството с „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз“ ЕООД
Нови приоритети в съвместната работа, насочени към предоставяне на надеждна бизнес информация Още
Предложения на АОБР за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Известни са номинираните в отделните категории на конкурса Наградите на БАИТ за 2020г.
Церемонията по награждаването ще се проведе в онлайн формат Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Правен семинар за стартиращи предприемачи - 17 февруари в платформата zoom
Организира Сдружение Startup Factory - без такса участие Още
БИЗНЕС СРЕДА
Актуализирани са най-често задаваните въпроси и техните отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП
Относно допустимостта на разходите и задълженията на одобрените катдидати, свързани с отчет на дейността Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В днешния брой на Държавен вестник: Промени в ППЗДДС, НСКСЧ, Закона за извънредното положение
ФИНАНСИ
Групата на ЕИБ предостави 443 млн. евро за различни проекти в България през 2020 г.
Това представлява ръст от 23% спрямо 2019 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Куба и Ковид 19 – протоколи за влизане в Куба
В сила от 6 февруари 2021 г. Още