Брой 29 (1788), 11-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов


 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

            С приетия с ПМС № 357 от 31.12.2018 г. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) се въвежда неследваща се нова административна и финансова тежест за бизнеса – предвиденото в чл. 38 и в Приложение № 3 изискване за нотариална заверка на подписа при заявяване на подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

Нотариална заверка на подписа при подаване на декларация относно действителния собственик по чл. 63, ал. 4 ЗМИП, уредена в чл. 38 ППЗМИП (и в Приложение № 3 към ППЗМИП), няма да доведе до повече сигурност в търговския оборот или до по-голяма правна тежест на документа, предвид което същото може да бъде заменено с обикновена писмена форма.

В чл. 63 от ЗМИП се урежда вписването по партидите в Търговския регистър на действителните собственици от страна на юридическите лица, като се определя, че формата и съдържанието на декларацията за това ще бъдат регламентирани в правилника за прилагане на закона. Това е направено с чл. 38 от проекта на ППЗМИП и Приложение № 3 към него. По повод формата в чл. 38 от ППЗМИП се поставя изискване за нотариална заверка на подпис на декларацията, а в Приложение № 3 изрично се посочва, че „Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!". Така посочената декларация следва да се подпише от представляващите юридическите лица (управители, изпълнителни директори, прокуристи), които извършват вписвания по партидите на съответните дружества в Търговския регистър по строго определен от закона ред. В тази връзка при вписването на един изпълнителен директор същият предоставя нотариално заверен образец на подписа си, като така удостоверява начина, по който ще полага същия, действайки в това си качество. Наред с това при промяна на обстоятелства по партидите на дружествата изпълнителният директор подава декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства. Така не подлежи на съмнение, че предоставената от представляващите и управляващи декларация за действителен собственик, е подписана именно от тези лица (каквото по същността си обстоятелство би удостоверило нотариалната заверка на подписа на документ). Теоретично съществува възможност това изискване да бъде заобиколено, в който случай обаче съответното лице би носило наказателна отговорност по чл. 313 от НК. Предвид това, според нас нотариалното заверяване на подписа на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП няма да даде повече сигурност в търговския оборот, а само ще утежни, забави и оскъпи процедурата по обявяване на действителните собственици в Търговския регистър.

            Във връзка с гореизложеното предлагаме в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с ПМС № 357 от 31.12.2018 г.), с ново ПМС да се изменят:

  • Чл. 38 от Правилника като се заличат думите „с нотариална заверка на подписа“

и

  • В Приложение № 3 към чл. 38 от същия правилник - Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, като се заличи изречение последно: „Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!“

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2019 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ


 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов
Относно предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари Още
Платформата на MOVECO предлага широка гама от инструменти за кръгова икономика
В подкрепа на бизнеса при осъществяване на идеите на кръговата икономика. Още
Американски университет в България съвместно с бизнеса стартира нова стипендиантска програма Rising Impactors
БТПП споделя ценностите на АУБ за изграждане на следващото поколение лидери в българското общество Още
26-то международно изложение СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2019
6 - 9 март 2019 г., Интер Експо Център – София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучителен семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи”
14 - 17 май 2019 г. в Университета по хранителни технологии, Пловдив Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Плащания в евро: ЕП гласува за по-ниски такси в страните извън евро зоната
Законодателните промени целят също да подобрят прозрачността на таксите за превалутиране... Още
Фалшифицирани лекарства: Нови правила повишават безопасността на пациентите
Производителите вече ще трябва да поставят двуизмерен баркод Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за ремонт на газова турбина в електроцентралата на гр. Алепо, Сирия