Брой 29 (1788), 11-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите


Законът за концесиите (ЗК/закона) е приет в края на 2017 г. и е в сила от 1 януари 2018 г. Със закона са въведени изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия и на Директива на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (89/665/ЕИО) относно изискванията, свързани с концесии за строителство и концесии за услуги. Министерският съвет прие актовете по прилагането на закона, Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018 – 2027 г.) и План за действие за държавните концесии за периода 2019 – 2020 г.

При прилагането на ЗК, както и при изработването на актовете по неговото прилагане, са установени няколко групи от въпроси, които изискват законодателни промени. Това са въпроси, свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет. Наред с това, концесията, като форма на публично-частно партньорство изисква законодателство, което да стимулира инвестициите, включително като отразява най-добрите международни практики в тази област. Съгласно ЗК (чл. 1, ал. 1), концесията е определена като публично-частно партньорство, при което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуга. Сред целите на закона са посочени и развитието на качествени и достъпни инфраструктури и услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори.  

В тази връзка, проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност (чл. 20, ал. 3, чл. 21, ал. 5, чл. 63, ал. 3 и чл. 122, ал. 4, т. 4 ); обезщетенията при прекратяване на концесионния договор (чл. 150 и чл. 152); начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор (чл. 142 и чл. 154); основанията за недействителност на концесионния договор (чл. 179, ал. 2, т. 6) и редакционни промени.  

Лице за контакт:

Красимира Стоянова
Директор на дирекция "Правна"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Дата на откриване: 08.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.2.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов
Относно предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари Още
Платформата на MOVECO предлага широка гама от инструменти за кръгова икономика
В подкрепа на бизнеса при осъществяване на идеите на кръговата икономика. Още
Американски университет в България съвместно с бизнеса стартира нова стипендиантска програма Rising Impactors
БТПП споделя ценностите на АУБ за изграждане на следващото поколение лидери в българското общество Още
26-то международно изложение СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2019
6 - 9 март 2019 г., Интер Експо Център – София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучителен семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи”
14 - 17 май 2019 г. в Университета по хранителни технологии, Пловдив Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Плащания в евро: ЕП гласува за по-ниски такси в страните извън евро зоната
Законодателните промени целят също да подобрят прозрачността на таксите за превалутиране... Още
Фалшифицирани лекарства: Нови правила повишават безопасността на пациентите
Производителите вече ще трябва да поставят двуизмерен баркод Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за ремонт на газова турбина в електроцентралата на гр. Алепо, Сирия