Брой 65 (2071), 02-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта


С приемането на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Постановлението), Агенция по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

С настоящето БТПП ви представя кратка информация относно възможността за кандидатстване.

1. Работодателите, които могат да кандидатстват за изплащане на обезщетение са тези, чиято дейност е пряко засегната от ограничителните мерки, наложени със заповед на държавен орган. Работодателите, които със своя заповед, на основание чл. 120в, ал. 1 КТ са преустановили работата на предприятието или на част от него или на отделни работници и служители, или със своя заповед на основание чл. 138а, ал. 2 КТ са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено.

2. За изплащане на компенсациите могат да кандидатстват работодатели, които осъществяват стопанска дейност в Република България, нямат задължения за  данъци и осигурителни вноски, не са обявени и не се намират в  производство по несъстоятелност или ликвидация, които ще запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация и не прекратят трудовите договори на работниците на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 4 КТ през периода на компенсацията, както и нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.

Друго допълнително условие е работниците и служителите, за които се иска изплащане на компенсации, да са осигурени в икономическите дейности, посочени в Списъка на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008). Работодателите от други икономически дейности, които не попадат в списъка също ще могат да получат компенсации, след като удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението.

3. Работодател, чийто сектор е засегнат и отговаря на изискванията посочени в Постановлението може да кандидатства по електронен път във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31 март до 21-ви април 2020 г., включително. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да бъдат представени на хартиен носител, при спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19.

Предоставената информация от БТПП има цел да служи като ориентир, необходимо е всеки работодател да се съобрази със своята специфична дейност и ПМС №55/30.03.2020 г.

Ще оценим високо вашите идеи и предложения за изменение на тази нормативна уредба, с оглед нейното усъвършенстване след анализ на МТСП.

За идеи, информация и отговори на конкретни въпроси, може да се свържете с нас на електронна поща: lawyer@bcci.bg или на телефон 02 8117 583.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта
БТПП очаква вашите мнения и коментари относно реалното приложение на тази нормативна уредба Още
Глобална кампания „Да спасим нашите малки и средни предприятия“
Инициатива на Международната търговска камара, с подкрепата на БТПП Още
Красимир Дачев: България като държава ще се оправи много по-бързо. Проблемът ще бъдат нашите пазари и нашите доставчици
Актуална информация за ограниченията на граничния трафик в Европа
Предоставена на БТПП от нейни италиански партньори Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Физическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“: Можете да сключвате сделките си от разстояние
Практически насоки относно възможностите за гъвкавост в нормативната уредба за обществените поръчки
За закупуване на лични предпазни средства, лекарства и апарати за вентилация Още
Анкета на Българска агенция за инвестиции
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Еuler Hermes засега запазва рейтинга на България на ниво B2 – “умерен риск”
Като най-ниско рисков сектор засега успява да се задържи само Софтуер и ИТ услуги. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network