Брой 188 (2194), 01-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Писмо до министър-председателя относно избора на нов изпълнителен директор на БЕХ


ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с необходимостта от назначаване на нов изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ), Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се счита задължена да напомни за важността на този ключов в енергетиката пост и загрижеността си за извършването на този подбор на основните принципи в пазарната икономика и с полагане на необходимата грижа за селекция и назначаване на кандидат.

Относно необходимостта от конкурсно начало при избора на изпълнителен член на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД.

Българският енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Ръководството на това дружество реализира държавната политика в областта на енергетиката, акцентирайки върху стратегически цели и мерки за постигането им, осъществявани впоследствие от оперативното ръководство на съответното дъщерно дружество. БЕХ е едноличен собственик на основни структуроопределящи предприятия за:

 • Производство на въглища – Мини Марица-изток ЕАД;
 • Производство и търговия с електроенергия – АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Национална Електрическа Компания ЕАД;
 • Пренос на електроенергия – Електроенергиен Системен Оператор ЕАД;
 • Пренос, транзит и търговия с природен газ – Булгартрансгаз ЕАД и Булгаргаз ЕАД.

Следователно, освен изискванията за професионален и ръководен опит, обичайно формализиран през критерии за образователен ценз и години трудов стаж (и двата непредставителни за експертиза, авторитет и морални качества), водещ критерий трябва да е представянето и защитата на управленска програма за период от поне 5 години по всяка от следните теми:

 • Развитие на въгледобива в Маришки басейн;
 • Развитие на ядрената електроенергетика;
 • Развитие на въглищната електроенергетика;
 • Развитие на алтернативни енергийни мощности и системи за съхранение;
 • Ангажираност и политики на предлагане на електроенергия на пазара на електроенергия, с цел обезпечаване на прозрачност, ликвидност и постигане на свободни пазарни цени;
 • Развитие на електропреносната мрежа и постигане на пълноценен интегритет с общия европейски пазар;
 • Ангажираност и политики на предлагане на природен газ;
 • Развитие на газопреносната система и съхранението на природен газ.

Управленската програма на всеки кандидат трябва да бъде представена и защитена пред Националния съвет за тристранно сътрудничество – на открито заседание с осигурено участие и ангажираност на министъра на енергетиката, КЕВР и организации, представляващи заинтересовани страни – както съсловни, така и потребителски.

Конкурсното начало и описаните по-горе ред за представяне и съдържание на управленска програма на кандидатите са механизми за гарантиране на експертност и репутационен ангажимент при избора на изпълнителен член на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД.

С оглед на горното, настояваме, компетентните органи в държавната администрация да осигурят условия и прозрачност на подбора и своевременното назначаване на съответния кандидат, притежаващ необходимите качества и представил най-добра програма за развитие и усъвършенстване работата на БЕХ.

С уважение,

Кирил Домусчиев

Председател на КРИБ
Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо до министър-председателя относно избора на нов изпълнителен директор на БЕХ
Управленската програма на всеки кандидат трябва да бъде представена и защитена пред НСТС Още
Новият посланик на Хашемитско кралство Йордания посети БТПП
Богатата гама от партньори на Палатата в Йордания е предпоставка за по-интензивен двустранен бизнес Още
Традиционното изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” се открива на 5 октомври в ЦУМ
Разнообразни продукти от малки български фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОПРЧР обсъди проекта на Програмата за периода 2021-2027 г. със синдикатите и работодателите
Акцент бяха мерките, в които социално-икономическите партньори имат ключова роля Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Основи на графичния дизайн – хибридно обучение онлайн и присъствено
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени отбелязват намаление през август
По-ниски цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Становище относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги
Съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Първи годишен доклад относно върховенството на закона в Европейския съюз
Целта е да се обогати съществуващия инструментариум на ЕС с нов инструмент за превенция Още
Ново европейско научноизследователско пространство: Комисията представя нов план за подпомагане на екологичния и цифровия преход и възстановяването на ЕС