Брой 131 (2137), 10-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Над 5000 проверки е извършила Инспекцията по труда с акцент върху организацията за намаляване на риска от разпространение на КОВИД-19


Над 10 500 проверки са извършили контролните органи на Инспекцията по труда от въвеждането на извънредното положение в страната на 13 март до момента, като при всяка от тях инспекторите по труда задължително са проверявали и действията на работодателите за създаване на организация за намаляване на риска от разпространение на КОВИД-19 по работните места. Този контрол е приоритет в инспекционната дейност на Агенцията от началото на извънредното положение. Над 5000 бр. или около 50% от всички проверки са била конкретно насочени именно към установяване на действията на работодателя за превенция на нововъзникналия риск – актуализиране на оценката на риска, разписване на мерки за минимизирането му, запознаване на работещите с тях и др.

За по-ефективен контрол през периода се акцентира и върху извършването на съвместни проверки с други компетентни органи. Броят на съвместните проверки е 760, като 36% или всяка трета от тях, е била с Регионалните здравни инспекции (РЗИ) – 200 бр., или с Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) - 70 бр. За сравнение за същия период през 2019 г. Инспекцията по труда е извършила 530 бр. проверки с други контролни органи, като нито една от тях не е била с РЗИ или БАБХ.

При проверките, които се осъществяват от около 350 инспектори по труда, се установява, че като цяло работодателите изпълняват ангажиментите си съгласно трудовото законодателство за опазване живота и здравето на работещите в условията на риск от разпространение на КОВИД-19. Оценките на риска са актуализирани във връзка с нововъзникналия риск, разписани са мерки за минимизирането му, проведен е извънреден инструктаж на персонала за запознаване с мерките, осигурени са лични предпазни средства, дезинфектанти, въвеждат се мерки за осигуряване на дистанция, когато производството позволява.

Данните показват, че само около 4% от персонала в проверените предприятия не е запознат с мерките, предприети за превенция на разпространението на заразата. Единични са случаите, в които работодателят не е актуализирал оценката на риска, по-често се установява непълнота на оценката. При установени при проверките нарушения, които Инспекцията по труда няма компетентност да контролира, ще бъдат информирани компетентните органи.

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че за изготвянето на оценката на риска могат да използват разработения от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа  интерактивен инструмент за онлайн оценка на риска. Повече информация за инструмента е публикувана в сайта на Агенцията http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=5055 Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, могат да демонстрират функционалностите му на работодателите.

Инспекцията по труда обръща внимание на работодателите, че те имат ангажимент не само да актуализират оценката на риска и да предприемат мерки за минимизирането му, но и да осъществят ефективен контрол по спазването им.        

Източник: Главна инспекция по труда

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Втората среща на Евроклуба към БТПП за тази година се проведе в онлайн формат
Посветена на приоритетите на Германското председателство на Съвета на ЕС Още
Работодатели имат възможност да наемат хора от трети страни, включително мигранти и бежанци
Сред тях има както завършили висше образование, така и с гимназиална подготовка Още
БГ Баркод: мечти, изпълнени в детайл
„Хоми Дизайн“ ЕООД с най-много въведени продукти в електронния каталог БГ Баркод, за седмицата 22-26 юни Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обсъждане на Проект за Индустриална зона - Варна
Инвестиция за устойчив икономически растеж на региона Още
МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Глобална среща на върха на Международната организация на труда
Как световните лидери да се справят с икономическото и социалното въздействие на пандемията, поставила в уязвимо положение милиони работници и предприятия Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Росен Желязков: България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу част от разпоредбите в Пакета Мобилност
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Над 5000 проверки е извършила Инспекцията по труда с акцент върху организацията за намаляване на риска от разпространение на КОВИД-19
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Методическото указание относно прилагане на мерки за надеждност по отношение на стопански субект
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджет и възстановяване: Европейският парламент иска яснота относно източниците на средства
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network