Брой 46 (51), 06-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Малките и средните предприятия не са наясно със стандартите

Около една трета от представителите на по-малките фирми не са наясно откъде да закупят стандартите, които ги интересуват и са необходими за тяхната работа. Това показва проучване на Българския институт за стандартизация (БИС), проведено в цялата страна. Според него фирмите с над 50 човека в по-голяма степен смятат, че прилагането на стандарти е изключително важно за тяхната дейност – на това мнение са 65,1%, докато сред по-малките фирми това твърдение споделят 45,9%. По-големите фирми показват и по-добри познания, като 62% заявяват, че познават добре стандартите, които се прилагат в тяхната област, срещу 48,6% сред фирмите с под 50 наети човека. Изискванията за качество също са по-добре познати на по-големите фирми – 82,9%, а от по-малките фирми 73% заявяват, че ги познават добре. По отношение на нагласите към участието в разработването на стандарти не се наблюдават съществени различия, като и двата вида фирми имат колеблива позиция – 47,3% от големите и 36,8% от малките харесват идеята.

Изследването показва още, че предприятията и фирмите в България са на мнение, че стандартите са важни за тяхната дейност. Това важи както за членовете на БИС (96,6%), така и за останалите (81,6%) анкетирани фирми. След като са набавили необходимата информация за стандартите, членовете (92,8%) ги закупуват от БИС. Голяма част от нечленуващите в БИС (39,9%) обаче заявяват, че ги купуват от други органи за стандартизация, или са посочили графата „други”, без да уточняват откъде се снабдяват с тях. Основните предимства от членството в БИС според столичните компании са свързани с възможността да се контактува и обменя информация с партньори и конкуренти в процеса на работата (60,3%) и да се получава приоритетно информация, свързана с дейността по стандартизация, както и информация за проектите на разработваните стандарти (58,8%).

Бизнесът като цяло има положително отношение към стандартите и тяхното прилагане. Независимо дали членуват в БИС или не, фирмите смятат, че прилагането на стандарти им дава както конкурентно предимство, така и възможност да отговорят на изискванията за качество и безопасност, както и на очакванията на клиентите си. Членовете на БИС недвусмислено показват, че получават добри, адекватни и качествени услуги.

Фирмите и организациите, които не членуват в БИС, не са добре запознати с конкретните му дейности и услуги, но близо 40% от тях заявяват готовност да потърсят повече информация. Около една трета от тях са склонни да станат членове на института, което означава, че БИС има добър потенциал, който би могъл да реализира. Според експертите обаче трябва да се преодолее информационният вакуум относно дейностите и предоставяните от БИС услуги и конкретните ползи от тях. Резултатите от проучването ще бъдат компас за БИС накъде да насочи своите усилия, за да информира и насърчи прилагането на европейските стандарти, за да бъдат българските предприятия конкурентоспособни на Общия европейски пазар.

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова Интернет страницата на БТПП
Страницата има нова модернизирана визия и функционалности Още
Испански фирми и БТПП поставят основата за добро сътрудничество
Поредица от срещи с испански фирми са включени в международната програма на Палатата за тази седмица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен търг в Македония
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАГТС – домакин на Международна конференция за пристанищна инфраструктура
Конференцията ще се проведе от 20 до 22 юни 2012 г. във Варна Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Малките и средните предприятия не са наясно със стандартите
Бизнесът като цяло има положително отношение към стандартите и тяхното прилагане Още