Назад

Енергийно ефективното обновяване е политика за икономия на енергия и подобряване на жизнената среда


Интервю на инж. Йордан Николов, изп. директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), пред списание СТРОИТЕЛИ

За читателите ще бъде полезно да разберат повече за предложението на БАИС за създаване на цифрови сградни дневници.

През последната година отново активно се заговори за техническите паспорти на сградите. Това стана във връзка с изтичането на поредната отсрочка, която беше дадена за приключване на работата по изготвянето им. Нашето становище е, че във вида, в който се изготвят сега, тези сградни паспорти са безсмислени. Няма система за съхранение, актуализиране и достъп. Няма гаранция за надеждност и актуалност на информацията в тях. Да се работи по този начин в 21 век е анахронизъм.

По поръчка на ЕК е направено мащабно проучване на съществуващите подобни системи в 17 страни от ЕС, САЩ и Швейцария. В доклада за резултатите от проучването от август 2020 се прави препоръка за разработването на общ европейски модел на Цифров Сграден Дневник. Той ще бъде достъпен он-лайн за въвеждане на информация и достъп до нея. Това ще позволи информацията да бъде актуална, надеждна и достъпна. По този начин ще може да се положи основата на цифровизацията на строителния информационен процес. Ще се улесни и обективизира изготвянето на програми и стратегии за развитие на сградния фонд и не на последно място за неговото енергийно-ефективно (ЕЕ) обновяване. Обхватът на информацията в този сграден дневник и правилата за достъп ще бъдат определени в дискусия между заинтересованите страни.

В никакъв случай този процес не бива да бъде изцяло за сметка на собствениците. За това има средства както в НПВУ, така и в други програми, насочени към цифровизацията на строителството и на административното управление. Освен това, всички, които ще ползват тази информация, ще си плащат, т. е. моделът може да бъде финансово устойчив.

Енергийната ефективност е кауза на БАИС. Къде е мястото на България на европейската картата за обновяване на сградния фонд?

Енергийната ефективност е кауза на БАИС от нейното създаване през 2003 г. За съжаление тогава гласът ни не се чуваше много. Във времето, каузата стана популярна и сега всички говорят за това, което е много радостно. Участието на наши членове бе водещо при изпълнението на различните пилотни проекти и програми за енергийна ефективност на сградния фонд.

Тези програми, и основно Националната програма за ЕЕО на многофамилни жилищни сгради 2016-2020, със средства от Държавния бюджет, може да се приеме за един мащабен пилотен проект. Той доказа смисъла на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд като важен фактор за постигане на поставените цели в това направление.

Приета бе „Националната стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 и с хоризонт до 2050“. Независимо, че заложените в нея цели далеч не са достатъчно амбициозни, тя все пак представлява някаква пътна карта.

Ние считаме, че от тук нататък държавата трябва да създаде условия – нормативни, икономически и обществени за превръщането на ЕЕ обновяване в бизнес, който да привлече частни инвестиции в процеса. Това е единственият начин да бъдат изпълнени целите за икономия на енергия до 2050 г., заложени в Националната стратегия за устойчиво енергийно развитие и в Европейските директиви,.

Това, което е заложено в Националния план за възстановяване и устойчивост, а именно 100% грант за ЕЕ обновяване на многофамилните жилищни сгради, е сериозно препятствие пред привличането на частни инвестиции в процеса и превръщането му в бизнес. Няма финансова схема, която може да се конкурира с един грант. По този начин се създават нереални обществени нагласи и очаквания, че ЕЕ обновяване на жилищата ще бъде изпълнявано безплатно от държавата и в бъдеще. Само за многофамилните сгради ще е необходим ресурс от над 55 млрд лв., който държавата едва ли може да осигури в обозримо бъдеще.

На всички трябва да е ясно, че ЕЕ обновяване не е социална политика, а политика за икономия на енергия и подобряване на жизнената среда.

Също така, от подпомагане са изключени еднофамилните сгради, в които живее половината население на България, а и този сграден фонд е със значително по-лоши енергийни характеристики. Това е против всички принципи на равнопоставеност на гражданите.

Този подход не само ще ни остави на опашката на Европа по ЕЕ обновяване на сградния фонд, но и ще доведе до провал на Националната стратегия за устойчиво енергийно развитие на България!

БАИС и КСБ провеждат кампания „Обнови България – спести енергия!”. Какво включва тя и към кого е насочена?

Това е част от кампанията Renovate Europe (Обнови Европа), на която БАИС е партньор за България. Тя е насочена към всички, към цялото общество. Целта е да се обясни и да се популяризира енергийно ефективното обновяване и всички негови положителни ефекти: Икономия на енергия – намаляване на сметките на потребителите и ликвидиране на енергийната бедност, както и намаляване на енергийната зависимост на страната; повишен комфорт и подобряване на средата на обитаване и от там подобрено здраве, респективно по-малко разходи за здравеопазване; повече работни места; бързо възстановяване на икономиката; подобряване на околната среда;

През октомври 2021 г. предстои вторият за България „Ден на обновяването“ (Renovation day). Той ще бъде част от Европейския ден на обновяването. Разчитаме на широко медийно отразяване и популяризиране на ползите от ЕЕ обновяване, които изтъкнах по-горе.

Основният девиз ще бъде отново същият: „Обнови България – спести енергия“.

Какви други инициативи провежда БАИС за повишаване професионалното ниво на специалистите в строителния сектор у нас?

Тъй като ние сме концентрирани само в областта на изолациите в строителството можем да подпомагаме повишаването на професионалното ниво само в това направление.

Повишаването на квалификацията в областта на изолациите, според нас, трябва да е на сочено към няколко групи участници в строителния процес: проектанти; строителен надзор и инвеститорски контрол; държавна и общинска администрация; технически ръководители и строителни работници.

На този етап ние изпълняваме обучителни програми само за първите 4 групи.

През 2016 г. издадохме ръководство за ЕЕ обновяване на многофамилни жилищни сгради, а през тази година издадохме ръководство за „Зелени покриви“. Почти е готово и предстои издаването на ръководство за хидроизолации. Подготвяме издаването на ръководство за звукоизолации.

През 2016-2019 г. проведохме много обучения и семинари за специалисти в цялата страна, базирани на издадените от нас ръководства. За съжаление, пандемията от КОВИД 19 прекъсна този процес. Надяваме се с успокояването на обстановката да продължим и с нови обучения.

Що се отнася до обучението на изпълнителски кадри, подготвихме и представихме в КСБ квалификационни изисквания за изпълнение на различните дейности от нашия профил в пет направления.

Създадохме доброволен регистър на фирми, изпълняващи изолационни работи. За тях ще организираме квалификационни обучения и изпити за покриване на квалификационни степени, които ще бъдат определени от самите фирми.

Какви са новите инициативи на БАИС, които предстоят да станат достояние на професионалната строителна аудитория в България?

Както вече споделих, предстои издаването на ръководството за хидроизолации.

Освен това, заедно с КСБ работим за подготовката на ръководство за изпълнение на звукоизолационни работи.

Подготвената съвместно с КСБ Наредба за изпълнение, контрол и приемане на топлоизолационни работи е представена в МРРБ още през 2020 г. Създадена е ведомствена работна група за нейното обсъждане и приемане, която вече проведе първото си заседание. Очакваме в най-скоро време тази Наредба да влезе в сила, за да гарантира качеството на процеса по ЕЕ обновяване на сградния фонд.

Също така в процес на подготовка е и предложение за промени и допълване в Наредбата за хидроизолационните работи (№РД-02-20-2) в направление изпълнение, контрол и приемане.

 

Източник: БАИС