Назад

Информационно събитие по проект "МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема"Българската търговско-промишлена палата съвместно със СУ и още 9 български университета организираха информационно събитие по проекта “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема“  в Ректората на Софийския университет  относно новите съвместни програми за приемане и обучение на студенти през новата учебна година.

Проектът се изпълнява от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с девет български университета и три национално представителни работодателски организации от юли 2021 г. и ще продължи до декември 2023 г.

Събитието бе открито от проф. Елиза Стефанова – заместник-ректор на Алма матер и ръководител на проекта, която посочи, че с колегите й се стремят да създадат среда, която да съответства на очакванията на кандидат-студентите и от друга страна – да ги обучат така, че да отговарят на изискванията на обществото.

Вече са готови 17 съвместни програми, две от тях с чуждестранни университети, а останалите 15 – съвместно с различни български университети. Проф. Стефанова изтъкна, че Академичният съвет на Софийския университет е взел решение всички програми, които са по модернизация на висшето образование, да могат да бъдат провеждани присъствено в електронна среда. В заключение проф. Елиза Стефанова благодари на всички свои колеги, които са работили изключително усилено през изминалата година, за да се развие проектът успешно. Тя изрази увереността си, че идеите, които се осъществяват по проекта, ще бъдат работещи и от полза за всички.

Проф. Васил Маринов, зам. ректор на СУ, направи преглед на програмите. Той посочи, че бюджетът на проекта е почти 5 млн. лева, а целта му е да се повиши качеството на висшето образование в рамките на партньорската мрежа, като създаде успешен модел за устойчиво сътрудничество, насочено към модернизация на системата за висше образование. Ядрото на проекта е разработването и прилагането на нови образователни програми. Съвместните програми включват съвременни технологични решения в обучението и създаването на дигитални ресурси, включително и за дистационно обучение. По думите на зам.ректор Маринов с тези програми се запълват дефицити в пазара на труда.

За първи път СУ обявява прием по съвместни програми с български и чуждестранни университети, по които ще се споделят преподаватели и ще се издават общи дипломи. Програмите са в области с голямо търсене на специалисти: информационни технологии, биотехнологии, физика, химия и педагогически науки. Новите програми са резултат от предварително проучване нуждите на пазара на труда и на компетентностите, които работодателите очакват от завършилите специалисти.

На събитието бяха представени накратко новите съвместни програми – една нова бакалавърска и 16 нови съвместни магистърски програми.

 • „Анализ на данни“ (бакалавърска програма)
 • „Индустриални и фармацевтични биотехнологии“
 • „Медицинска физика“ (на английски език)
 • „Интелигентна аналитика”
 • „Химия за бъдещето“ (на английски език)  
 • „Дизайн на електронно обучение“
 • „Приобщаващо образование“
 • „Жестов език и билингвистично образование“
 • „Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище“
 • „Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии“
 • „Технологии за обучение в профилирана подготовка по Информационни технологии“
 • „Педагогика на обучението по география и история“
 •  „Музикална педагогика - ръководство на фолклорна формация“
 •  „Визуални изкуства и образователни практики“
 • „Иновации в училищното физическо възпитание“
 • „Дизайн за дигитално учене“ (на английски език)
 • „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение“ (на английски език)