Назад

Опростяване правилата за държавна помощ и нови възможности в подкрепа на възстановяването от пандемията


Европейската комисия прие разширяване на приложното поле на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), което ще позволи на държавите-членки да изпълняват определени мерки за помощ без предварителен контрол от страна на Комисията.

Става дума за мерки като:

  1. операции по финансиране и инвестиране, подкрепяни от фонда InvestEU;
  2. проекти за научни изследвания, развойна дейност и иновации (НИРД), получили печат за високи постижения по „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“, както и съфинансирани проекти за научноизследователска и развойна дейност или действия за формиране на екипи по „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“;
  3. проекти по линия на европейското териториално сътрудничество, известни още като Interreg.

С направеното изменение на ОРГО тези мерки вече могат да бъдат изпълнявани пряко от държавите- членки, без да е необходимо Комисията да бъде уведомена за тях, като тя трябва да бъде информирана само впоследствие.

Освен това с изменението Комисията създава допълнителни възможности за държавите- членки да предоставят помощ, необходима за двойния зелен и цифров преход. Ще бъдат освободени от задължението за уведомяване:

  1. помощ за проекти за енергийна ефективност на сгради;
  2. помощ за инфраструктура за зареждане с електроенергия или гориво за пътни превозни средства с ниски емисии;
  3. помощ за фиксирани широколентови мрежи, мобилни мрежи 4G и 5G, някои проекти за инфраструктура за трансевропейска цифрова свързаност и някои ваучери.

Подробности ще откриете в съобщението тук.