Назад

21 бенефициенти ще получат над 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020


21 бенефициентa ще получат над 10 млн. лева (10 026 017,23 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Държавен фонд „Земеделие“ оторизира плащанията към бенефициентите по следните мерки:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 974 567,95 лв. по 5 проекта;
  • 19 965,08 лв. по един проект ще бъдат изплатени по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
  • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 6 проекта ще получат 5 492 806,14 лв.;
  • по 5 проекта от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са оторизирани 401 518,17 лв. ;
  • по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще бъдат изплатени 35 580,75 лв. по 3 проекта;
  • 1 101 579,14 лв. по един проект са наредени по мярка 20 „Техническа помощ“;