Назад

Арбитражният съд при БТПП в услуга на бизнесаБългарската търговско-промишлена палата напомня на бизнес средите в България, че на тяхно разположение е Арбитражния съд при Палатата, който осъществява договорно частно правораздаване и по тази начин съдейства за утвърждаването на нетрадиционните извънсъдебни методи за решаване на спорове и за формирането на съвременна нагласа у правните субекти, в унисон с динамичните обществено-икономически процеси в страната и по света.

АС при БТПП продължава да бъде най-модерният арбитраж в региона в технологично отношение.

Дистанционният достъп до досиетата прави по-атрактивен и удобен арбитражният способ за разглеждане на споровете пред АС. Той облекчава работата на всички участници в арбитражния процес. Електронната система за достъп позволява на  АС при БТПП един актуален метод в процедурата по  разрешаване на спорове, дава множество предимства  и е еманация на непрекъснатия стремеж към усъвършенстване на арбитражния процес.

Успешното допълнение и изменение на  Правилника на АС при БТПП позволява делата да могат да се гледат дистанционно, чрез видеоконферентна връзка, което допълнително намалява разходите за арбитрирането.

Въпреки инфлационните процеси, БТПП не е променяла ставките за определяне на арбитражните такси в Тарифа за арбитражните такси и разноски по дела, които се разглеждат от АС при БТПП от септември 2015 г. и следва да се подчертае, че арбитражното производство е  от 3 до 5 пъти по-евтино в сравнение с държавните съдилища. Като се има предвид, че процедурите и разходите са приблизително едни и същи, както за дела с малки искови суми, така и за дела с големи искови суми на практика БТПП продължава финансово да спонсорира делата с малки  искови суми и по този начин осигурява на микро, малки и средни предприятия разглеждане спорове от най - добрите експерти в търговското и облигационното право.

За улеснение на бизнес средите е предлаганата от АС при БТПП възможност за разглеждане на арбитражни дела в регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания. За целта е стартирано формирането на регионални листи на арбитри. Селекцията извършена от Президиума на АС при БТПП, включва най - добрите експерти в търговското и облигационното право, избрани измежду хилядите практикуващи юристи.

Концепцията на арбитража е да бъде алтернатива на държавното правосъдие. Възникналите споровете могат да бъдат отнесени за разглеждане от арбитраж, като АС при БТПП е  надеждна гаранция за максимално бързо и близко до нуждите на деловите среди средство за разрешаване на разногласия между страните по договори.

Изпълнението на арбитражните решения по международни дела е гарантирано от  Ню Йоркската конвенция, 1958 г., в много по-голяма степен, отколкото изпълнението на решенията, постановени от държавните съдилища в чужбина.

За да могат да се възползват клиентите от тази възможност, Българската търговско-промишлена палата препоръчва на юридическите и физическите лица при сключване на техните търговски и граждански договори, следната подробна арбитражна клауза:

“Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.”

Може да се използва и кратък текст на арбитражна клауза, гласящ:

“В случай на спор, същият ще бъде отнесен за решаване от Арбитражния съд при Българска търговско - промишлена палата по реда на неговия Правилник”.

В случай, че е е пропуснато да бъде включена една от посочените клаузи в договора, това може да бъде сторено след възникването на спора,  като двете страни се съгласят на арбитраж, подписвайки отделно споразумение или потвърждавайки пред АС при БТПП, че  приемат неговата компетентност.