Назад

Диспашорско бюро при БТПП


Диспашорско бюро при БТПП е създадено през 1956 г. за установяване на обща авария, на разходите и пожертвуванията по нея и разпределението им между корабособственика, товара и навлото. Дейността е регламентирана в чл.чл.290 и 302 на Кодекса за търговското корабоплаване, Наредба №11/1975 на Министерство на транспорта и Министерство на правосъдието и Правилника за организацията и дейността на Диспашорското бюро при БТПП.

“Общата авария” е правен институт на морското право и морската практика и е свързан с търговското корабоплаване. Въз основа на принципите и механизма на “общата авария” се постига справедливо уреждане и разпределение на интересите на различните участници в морските превози.

“Общата авария” е условен юридически термин и се отнася до щетите, извънредните разходи или пожертвуванията, направени преднамерено, разумно и съзнателно с цел спасяване на кораба, навлото и товара от обща за тях опасност за участващите в морското начинание. Определение на понятието „обща авария” се съдържа в чл.290 ал.1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Установяването на „обща авария”, на разходите, пожертвуванията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се извършват с диспаш по искане на заинтересованата страна. Диспашът е документът, който се съставя от диспашор, т.е. от лице, притежаващо специална правоспособност, което преценява и допуска общоаварийните загуби и разходи, изчислява ги и ги разпределя между отделните участници в морския превоз. Диспашорът урежда обща авария, когато е оторизиран от някоя от заинтересованите страни в морската общност – корабособственик, морски превозвач, собственик на превозвания товар, застраховател. Искането за съставяне на диспаш обикновено се прави от корабособственика, към което се прилагат всички документи и доказателства, въз основа на които диспашорът се произнася с постановление има ли наличие на обща авария или не и в зависимост от това се пристъпва или не към издаване на диспаш.

С диспаша се установява размерът на загубите при обща авария и тяхното справедливо разпределение между участниците в превоза, съразмерно на стойностите на товара, кораба и навлото. Диспаши могат да съставят само диспашори, вписани в списъка на Диспашорското бюро при БТПП.

БТПП периодично организира и провежда курс за диспашори, в който могат да се включат всички, които имат интерес и искат да получат познания по тази специфична материя. Завършилите курса получават удостоверение за участие в обучението, а тези от тях, които успешно положат изпит, получават  удостоверение за придобита правоспособност "диспашор". Те могат да бъдат вписани и в списъка на диспашорите към Диспашорското бюро на БТПП.

ПРЕДИМСТВА НА ДИСПАШОРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО В БТПП

  1. Диспашорското бюро при БТПП е институция, създадена преди около половин век, полваща се с международно признание и авторитет.
  2. Диспашорското производство е извънсъдебна процедура, изградена, унифицирана и действаща в съответствие с утвърдената международна практика за уреждане и решаване на международни търговски и морски спорове.
  3. Диспашорското производство се образува по искане от някоя от заинтересованите страни в морската общност – корабособственик, морски превозвач, собственик на превозвания товар, застраховател, като страната сама избира и диспашор /и/.
  4. Производството се извършва по опростена процедура, предварително известна на страните.
  5. Диспашорите са лица, компетентни и притежаващи специални знания и опит в международно-правната област, в морското, търговско и застрахователно дело. Те дават указания и напътствия към страните за събиране на необходимите доказателства за изговяне на диспаша.
  6. Диспашорското производство се характеризира с бързина и ефективност.
  7. Осигурена е независимост и безпристрастност при изпълнение задълженията на диспашорите и участието им при изясняването на фактите, на правата и задълженията на участниците в общата авария.
  8. Диспашорското производство, осъществявано от диспашорите при Диспашорското бюро на БТПП е много по-икономично от това, извършвано в чужбина от чуждестранни диспашори.
  9. Осигурена възможност за оспорване от страните на постановлението на диспашора и на съставения диспаш, след обнародване на обявленията за това в Държавен вестник.