Назад

БТПП започна изпълнението на проект „СМАРТ - Стимулиране на производства със зелен хоризонт“


Българската търговско-промишлена палата стартира изпълнението на проект СМАРТ по оперативна програма „Добро управление“.

Целта на проекта е да се предприемат конкретни действия за постигане на партньорско управление с активното участие на гражданите и на бизнеса на процеса на въвеждане на принципите на кръговата икономика в индустриалната екосистема на Р. България, като един от инструментите за прилагане на основните положения на Европейския зелен пакт и на Стратегията за преход към кръгова икономика 2021-2027 г. Предвижда се това да се осъществи чрез повишаване на взаимодействието между бизнеса, гражданите и администрацията при провеждането на "зелените" политики и по-пълна откритост и отговорност на държавното управление в тази област.

Проектът ще допринесе за промотиране въвеждането на кръговата икономика в производството за ресурсноефективна и конкурентоспособна икономика чрез:

  • Проучване на темповете на процеса на въвеждане на кръговата икономика в производството, причините за забавяне на тези темпове, както и степента на внедряване на «зелените» принципи по сектори и региони;
  • Проучване и идентифициране на приложими добри европейски и международни практики на ускорен преход към кръгова икономика и на активно участие на бизнеса и гражданите в осъществяването на мониторинг върху провеждането на "зелените" политики;
  • Анализ на резултатите от проучването с оценка на достигнатата степен на прилагане на кръговата икономика и на трендовете на това прилагане;
  • Препоръки от законодателен и административен характер за стимулиране въвеждането на кръговата икономика като един от инструментите за изпълнението на Стратегията.

БТПП винаги е подкрепяла и насърчавала активното участие от страна на бизнеса в мониторинга върху политиките, свързани с въвеждането на кръговата икономика, за да бъдат фирмите коректив  при реализирането им, както и да бъдат по-съпричастни към провеждането им. 

Контекст

ЕС произвежда годишно над 2,5 млрд. т отпадъци. Сега обновява законодателството си, за да насърчи преминаването към един по-устойчив модел, известен като кръгова икономика, като част от зелената икономика. През март 2020 г. ЕК представи нов план за насърчаване на кръговата икономика, включващ предложения за устойчиво проектиране на продукти и намаляване на отпадъците. Планът за кръговата икономика е в съответствие с промишлената стратегия на ЕС и е в рамката на инициативите по Европейския зелен пакт.

През февруари 2021 г. Европарламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за мерки за екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват изисквания за рециклиране на отпадъците и намаляване на ефекта от потреблението върху околната среда към 2030 г.

България отговори на препоръките с разработването на проект на Стратегия за преход към кръгова икономика 2021-2027 г. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите, възможно най-дългото им повторно използване и рециклиране. Тя е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците.