Назад

БТПП стартира онлайн обучение по предприемачество за граждани от трети страниНа 7 декември 2021 г. се проведе първата лекция от обучението по предприемачество за граждани на трети страни, което се реализира в рамките на проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

Срещата беше открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който отбеляза, че обучението по предприемачество представлява логична следваща стъпка, която допълва и надгражда проведения по-рано през годината курс по български език за граждани на трети страни.

Председателят изрази надежда, че участниците в обучението ще имат възможност да подобрят своята социализация и интеграция на пазара на труда и в обществото чрез придобиване на нови знания и умения.

Симеонов посочи, че в хода на обучението се очаква участниците да научат повече за различни аспекти на предприемаческия процес, както и да създадат контакти с потенциални партньори чрез мрежите на БТПП и регионалните палати.

Обучението продължи с кратка презентация на проект IMMIJOBS и представяне на първите теми от учебната програма, а именно: същност, значение и видове предприемачество; социални, политически и демографски фактори за развитието му; предприемачество и иновации.

Следващите лекции ще разгледат теми като разработване на бизнес и маркетингови планове, реализиране на бизнес идея, източници на финансиране и други.  Целта на обучението е да насърчи развитието на предприемаческия потенциал на участниците и да подпомогне трудовата им интеграция.

На успешно завършилите обучението ще бъдат издадени сертификати, а след неговия край се предвижда участниците да приложат придобитите знания и умения на практика, чрез разработване на бизнес план или стаж във фирма.

Обучението се провежда съвместно с другия български партньор по проект IMMIJOBS - Национален център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати/камари в България.

Проект IMMIJOBS се финансира от Фонда за убежище, миграция и интеграция (AMIF) на ЕС и цели да подобри интеграцията на пазара на труда и заетостта на граждани на трети страни, както и да развие капацитета на посреднически организации, работещи в тази сфера. Проектът се изпълнява от 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Италия и Швеция.