Брой 46 (1310), 08-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП изпълни целите и плановете си за 2016 г. в подкрепа на бизнеса

На 7 март се проведе редовно годишно заседание на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата.  Управителният съвет прие  Отчета за 2016  г.   и утвърди  Програмата за 2017 г

Във връзка с дейността на БТПП по облекчаване на условията за бизнес в страната, на заседанието бяха обсъдени трудностите, породени от действащите нормативни уредби. Председателят Цветан Симеонов подчерта, че Палатата работи активно за намаляване на дисбаланса между образованието и очакванията на бизнеса. Отчетено бе, че БТПП е постигнала заложените програмни цели и е реализирала заложените финансови планове с положителен резултат. 

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с конкретни икономически предложения, които четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, членуващи в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обсъдиха в поредица срещи с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г.

Представени бяха и анкетните проучвания на Палатата, намерили широк отзвук в медийното пространство, свързани с делегации в чужбина, липсата на кадри, корупцията, данъчната система в България и др. Акцент бе поставен на редовната среща по случай поемането на председателството на съвета на ЕС от Република Малта на Евроклуба към БТПП, който отново събра редица дипломати, представители на бизнеса и институциите в страната. По време тази среща БТПП представи обобщените резултати (презентация пълно изследване) от проучването за бизнес климата Eurochambres Economic Survey 2017.

Сред постиженията на Палатата бяха откроени:

 • Официализиране на присъединяването на БТПП към Международната Акредитационната верига за сертификатите за произход към МТК – Париж и получаване на Удостоверение за членство в нея.
 • Стартиране на следните модули към новата информационна система на Търговския регистър:
  > въвеждане на издадените сертификати за произход и генерирането им в специалния сайт на МТК за проверка на автентичността им;
  > възможност за попълване и подаване от клиентите по елекронен път към БТПП през публичната част на системата на сертификатите за произход на стоки;
  > въвеждане на издадените АТА карнети в системата Меркюри на МТК;
  > възможност за попълване и подаване от клиентите по електронен път към БТПП през публичната част на системата на попълнени АТА карнети;
 • Повече от 85% от подадените заявления за издаване на сертификати с данни от регистъра са по електронен път;
 • Съобразяване на законодателството с порасналите изисквания към документите във външната търговия.

Сред приоритетите на БТПП, залегнали в Програмата за 2017 година, са:

 • Разработване, кандидатстване и участие в проекти, с цел разширяване на дейностите и услугите в полза на МСП за повишаване на тяхната конкурентоспособност и присъствие в международния стокообмен;
 • Създаване на нови услуги за членовете на БТПП чрез свързване на База данни Търговски регистър с Продуктовия каталог на GS1 България и въвеждане на допълнителна информация за характеристиката на продуктите;
 • Популяризиране на обновената и модернизирана информационна система на Единния търговски регистър на БТПП и др.

Програмата на БТПП за 2017 година остава отворена, като е възможно да бъде актуализирана в съответствие с икономическата ситуация в страната, както и допълвана с идеи и предложения на  партньори на Палатата, на фирми и браншови организации.  

Цялостната дейност на БТПП ще продължи да се осъществява на пълна самоиздръжка, без ангажирането на нито един лев държавни средства.

Приложение:   Междинен отчет за изпълнение по насоките за дейността на БТПП за периода 2014-2018,  приети на XXXIII Общо събрание на Палатата на 17 юни 2014 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2016 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие основните приоритети за дейността през тази година Още
Българо-канадски бизнес форум ще се проведе в София
15 юни 2017 г., София Хотел Балкан Още
БТПП ще продължи сътрудничеството с ТПП на Судан
Приоритетни икономически сектори от взаимен интерес са селско стопанство, минерални ресурси, строителство, производство на захар и памук Още
Продължава приемането на документи за Четвъртия конкурс за иновации
27 март е крайният срок за подаване на заявки и приложенията към тях Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Срокове за подаване на годишни финансови отчети
Съгласно Закона за счетоводството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът на ЕС приветства работата на Комисията по Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния
Съветът насърчава България и Румъния да изпълнят ключовите препоръки, набелязани в докладите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network