Брой 164 (2170), 26-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

БТПП изразява своето принципно несъгласие с предложението за облагане с данък, собствениците на земеделски земи с над 20 000 дка


По посочения законопроект Българска търговско-промишлена палата (БТПП) изразява своето принципно несъгласие с предложението за облагане с данък, собствениците на земеделски земи с над 20 000 дка., поради следните мотиви:

Предложението за допълнение на Закона за местните данъци и такси е дискриминационно.

Съгласно сега действащата норма на чл. 10, ал. 3 от ЗМДТ „Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия и терен.“

Регламентирането на подобен подход и облагането с данък само на определена категория лица е в противоречие с принципа да не се допускат ограничения на права и привилегии по отношение на имущественото състояние на отделни физически лица. С предложените изменения на практика определена категория физически лица ще бъдат поставени в по-неблагоприятни условия спрямо останалите.

БТПП счита, че проблемите, свързани с уедряването на земеделските парцели, концентрацията на земеделската земя в малко на брой организации и физически лица и липсата на отчетност няма да бъдат разрешени с приемането на предложените текстове на ЗД на Закона за местните данъци и такси.

Ако извън данъка останат имотите под 20 000 дка. и за в бъдеще те няма да бъдат уедрени. Обхватът на бъдещия данък по размер трябва да работи в посока на насърчаване и на най-малките парцели земеделска земя, какъвто е случая с реституцията в България.   

При принципно приемане на предложение за налагане на данък върху земеделските земи, то определянето на данъчната ставка трябва да е на принципа на методология с ясни критерии за размера на неговата дължимост и равнопоставеност между задължените субекти.

Още по –неприемливо е предложението размерът на дължимият данък да се определя с подзаконов нормативен акт – Наредба на общинските съвети. Това ще създаде правна несигурност и възможност за недостатъчно прозрачно местно законотворчество.

По отношение на конкретните текстове от законопроектът изразяваме следното становище:

Съгласно §6, §1 и §2 от проектозакона влизат в сила, считано от 01.01.2021 г., като на база на тези параграфи възниква новото задължение за собствениците на земеделски земи да декларират своята собственост над 20 000 дка. В същото време, съгласно §5 от проекта, собствениците на тези земи следва да декларират своята собственост в срок до 30.10.2020г., т.е. 2 месеца преди влизане на §1 и §2 в сила. Това вероятно ще доведе до противоречие между двата предложени текста. Ако законопроектът бъде приет и влезе в сила до края на м. септември и бъде обнародван на 01.10.2020 г., собствениците на тези земи ще имат не два, а един месец да декларират земите си, въпреки разпоредбата на чл. 14 ЗМДТ, според която декларацията се подава в 2 месечен срок (от придобиването). Затова предлагаме декларацията за земите да се подава в двумесечен срок от влизане на закона в сила, без крайната дата за това да бъде фиксирана, още повече, че задължението за заплащане на данък ще възникне от 2021 г.

Наред с горното, от мотивите на законопроекта не става ясно как точно е избран този критерий /20 000 дка/ - каква е икономическата и юридическата обосновка за този избор на вносителите. Липсата на подобна

обосновка при съставянето на законопроекта е в противоречие с изискванията на Закона за нормативните актове (по-специално нормата на чл. 28 от ЗНА).

На второ място изготвената предварителна оценка на въздействие към законопроекта е без необходимата финансова обосновка за сумата и събираемостта от новата данъчна регулация.

Предлагаме така предложения законопроект да бъде отхвърлен, поради констатираните по –горе пропуски.

БТПП остава на разположение при сериозно аргументирана необходимост от налагането на нови данъчни режими да участва със свои експерти и да представи допълнителни становища и позиции.

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
БТПП изразява своето принципно несъгласие с предложението за облагане с данък, собствениците на земеделски земи с над 20 000 дка
Предложението за допълнение на Закона за местните данъци и такси е дискриминационно. Още
МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Конферентен разговор с британска компания глобален организатор на събития
Пиетро Леси, мениджър - развитие към британската компания Hyve Group. Срещата бе инициирана от Търговския отдел към Посолството на Великобритания в София Още
ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОЧАКВАНИЯ ЗА ТЕКСТИЛНИЯ СЕКТОР СЛЕД КОРОНА ВИРУСА: УЕБИНАР С ОРГАНИЗАТОР СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ ТЕКСТИЛЕН ФОРУМ (MEDITEX)
По линия на партньорството си с Търговската камара на гр. Измир, Турция, Българската търговско-промишлена палата получи покана за уебинар, посветен на текстилния сектор Още
ГЛОБАЛНА ТЪРГОВИЯ
GS1 партньор в кампанията Fight the Fakes За предотвратяване навлизането на фалшиви лекарства във веригите на доставка
GS1 се присъединява към кампанията Fight the Fakes със своите богати познания и опит в областта на стандартите в здравеопазването. Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Академична среща на Съвета по иновации при БТПП във Варна
Във Варна се състоя работна среща на доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП с ректора на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. Петър Христов Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 септември
Правителството прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г. Още