Назад

БТПП представя възможност за подобряване на дигиталните умения на МСПБТПП участва като партньор по проект CVETNET, финансиран по Програма Еразъм+. Проектът се  реализира в продължение на две години от консорциум, включващ 7 организации от 4 страни - България, Австрия, Чешка Република и Испания.

Основната цел на проекта бе подпомагане на микро и МСП в развитието на техните човешки ресурси, чрез подобряване на цифровите им умения за адаптиране към променящата се реалност с фокус върху работата в мрежа и сътрудничество в екипи в онлайн среда.

По време на изпълнение на проекта бяха разработени следните инструменти за подобряване на дигиталните умения на МСП:

В днешната бързо променяща се работна среда, в която нови технологии и иновации променят начина, по който функционира бизнесът, проектът засили ролята на организациите за продължаващо професионално образование и обучение и ги подготви за провеждане на курсове за преквалификация на служителите на МСП с оглед повишаване на дигиталните им умения. Това от своя страна доведе до подобрена конкурентоспособност на пазара на труда, по-висока заетост и насърчаване на ученето между поколенията.