Назад

Ключови резултати от 112-та Международна конференция на труда


Готов е докладът на Международната организация на работодателите (МОР) на тема „Ключови резултати от 112-та сесия на Международната конференция на труда (юни 2024 г.)”.

Документът предлага подробен обзор на основните резултати от работата на отделните комитети. 

Работата на Международната конференция на труда се проведе в периода 3 - 14 юни в Женева в присъствието на 3 000 участници, включително над 600 работодатели. Глобалната динамика и политическите промени, които се комбинират със социални и икономически конфликти, геополитическо напрежение и несигурност, са повлияли дискусиите в рамките на сесията на Международната конференция на труда /МКТ/, добавяйки допълнителен елемент на спешност и нужда от по-силно международно сътрудничество.


През тази година по време на МКТ е обявено началото на Глобалната коалиция за социална справедливост. Тази инициатива цели осигуряване на платформа за по-задълбочено взаимодействие между Международната организация на труда /МОТ/ и нейните партньори с ООН, специализираните агенции, международните финансови институции, регионалните банки за развитие и Световната търговска организация. Инициативата представя социалната справедливост като еднин от крайъгълните камъни на обновения мултилатерализъм, който е необходим за проеодоляване на настоящите предизвикателства. Работодателите са силно ангажирани в тази инициатива, подкрепяйки глобалните усилия за насърчаване на диалога, споделянето на добри практики и разработване на практични решения за разширяване обхвата на социалната справедливост.

Докладът на генералния директор на МОТ насочва вниманието към настоящото състояние на глобалното неравенство, изострено от ограничителните мерки, предприети по време на пандемията от Covid-19 и бързите технологични промени, и призова за „нов обществен договор“. Работодателите се отзовават с отговор за конструктивен и далновиден подход за формулиране и справяне с необходимите социални и макроикономически политики, които са от полза за обществото като цяло. Те се противопоставят на изразходването на прекомерни ресурси за създаване на "нов обществен договор", концепция с множество дефиниции, които може да не са глобално приложими поради различните нива на развитие и различните културни, социални и икономически реалности.

В рамките на сесията на МКТ са проведени избори за членове на Управляващия орган за периода 2024-2027 г.

Работодателите са се ангажирали много активно и конструктивно в дискусията и резултатите на Комитета по прилагане на стандарти, който е основният тристранен надзорен орган на системата за стандарти на МОТ. Комитетът е разгледал 24 отделни случая, свързани със спазването на конвенциите на МОТ, и е провел едно специално заседание на тема спазване на Конвенции 87 и 98 от Беларус. Освен това, е разгледал годишния доклад на Комитета на експертите по прилагането на конвенциите и е изготвил препоръки. Обсъдено е и общо проучване на тема „Администрацията в променящия се свят на труда”.

Дискусията за определяне на стандартите относно биологичните опасности в работната среда е проведена след включването на „безопасността и здравето при работа“ като нов фундаментален принцип и право на работа. Тази дискусия е довела до приемането на проект на заключения, който ще бъде допълнен след консултации и финализиран по време на следващата сесия на конференцията през 2025 г. Въпреки липсата на консенсус, широката дискусия и неколкократното гласуване, резултатът от тази първа дискусия все пак показва силен потенциал за създаване на задоволителен инструмент за групата на работодателите през 2025 г.

Третата периодична дискусия относно основните принципи и права на работното място е довела до приемането на балансиран набор от заключения и препоръки, предоставящи стабилна рамка за действие през следващите години. Тези заключения признават постигането на напредък и, най-важното, те препотвърждават ключовата роля на устойчивите предприятия в създаването на достоен труд и поддържането на фундаменталните принципи и права на работа. В заключенията се обръща специално внимание на нуждите и подкрепата за микро, малките и средните компании.

Комисията по общи въпроси е разгледала предложения за отмяна на четири международни трудови конвенции, включени в дневния ред на конференцията.

Общото събрание на МКТ е провело и много активен дискусионен форум, посветен на темата за трудовите реформи в динамичната политическа среда. Участват ръководствата на работодателски организации от Африка, Северна и Южна Америка, Азиатско-тихоокеанския регион и Европа, за да споделят своята гледна точка относно ефективните стратегии за оказване на влияние върху създаването на политики за труд и заетост в предизвикателната политическа среда.

Подробният доклад на английски език можете да разгледате тук.