Назад

БТПП принципно подкрепя промени в Кодекса на труда относно работата от разстояние


Българската търговско-промишлена палата принципно подкрепя проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, публикуван на обществено обсъждане. В него е спазена идеята, че работата от разстояние се извършва при спазване на принципа на доброволност. Това беше и становището на Палатата  по време на работните групи, в които се обсъждаше законопроекта.

В рамките на общественото обсъждане БТПП изказа отново становище, че определен кръг от професии не могат да бъдат обект на работа от разстояние, поради което доброволният принцип и постигането на съгласие между страните е от ключово значение.           

БТПП принципно е съгласна, че е необходимо да бъде предложена формулировка на дефиницията на „работно място“ за целите на доброволната работа от разстояние, както и относимата уредба на безопасни и здравословни условия на труд.

Понятието „работно място“ трябва да отразява възможностите то да се намира в помещение по избор на работника и съгласувано с работодателя, което е предварително определено. Поради факта, че това място не е под контрола на работодателя, неговата отговорност по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на труд би следвало да бъде ограничена.

БТПП е скептична и по предложеното изменение на чл. 107и от законопроекта. Работникът няма как да направи преценка дали помещението, в което е работното място, е с „достатъчна площ, позволяваща на работещия да извършва работата от разстояние без риск за здравето и безопасността му.“ Тази преценка трябва да е базирана на някакви обективни експертни критерии, с каквито обикновено работникът не разполага. Още по-неоправдано е работодателят да се довери на тази преценка и да понесе цялата отговорност по смисъла на закона. Палатата счита, че много по-правилно от правна гледна точка, поради факта, че състоянието на помещението не е под контрола на работодателя, неговата отговорност да бъде ограничена като бъде споделена от работника с подписването на декларация, а не само работодателят да бъде информиран.

Конкретните предложения на БТПП със съответните мотиви могат да се проследят в пълния текст на становището на БТПП, изпратено до министъра на труда и социалната политика - ТУК