Назад

БТПП ще проведе обучения за повишаване на цифровите умения, необходими за организиране на онлайн стажове
В периода 15-17 май т.г., БТПП участва в третата работна среща на партньорите по проект APPRENTLINE (Capacity Building in the Οrganisation of Οnline Apprenticeships), която се проведе в гр. Севиля, Испания.

Основната цел на проектa е да подобри капацитета за провеждането на дистанционни стажове на трите целеви групи – МСП, центрове за професионално обучение и посреднически организации. Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на 5 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Испания и Латвия.

По време на срещата партньорите проведоха задълбочени дискусии, работа по групи и разискване на практически казуси, свързани с различни аспекти от процеса на организиране на онлайн стажове, като подготовка за предстоящите обучения за повишаване на капацитета на трите целеви групи.

Предвижда се до края на настоящата година да се проведат обучения на национално ниво във всяка от страните-партньори по проекта, както и едно издание на европейско ниво, което ще бъде онлайн на английски език.

Участниците в обученията ще имат възможност да подобрят уменията си за използване на различни цифрови инструменти и да научат иновативни методи и техники за мониторинг и оценка, вкл. изготвяне на стратегия и план за действие за организиране на дистанционни стажове.

Сред другите теми, които ще бъдат във фокуса на обученията, са: ползите от онлайн стажовете, секторите, които са най-подходящи за приложението им, представяне на наръчници и шаблони, които могат да се използват в процеса на организиране на онлайн стажове и др.

Обученията ще бъдат с продължителност от 30 учебни часа, като ще включват комбинация от лекции и самостоятелни занятия чрез специално разработена в рамките на проекта електронна платформа. Участието в обученията ще бъде безплатно, като на успешно завършилите участници, ще бъдат издадени сертификати.

Всички разработени учебни материали ще бъдат преведени на български език и публикувани за свободно ползване на уебсайта на БТПП - https://www.bcci.bg/

В рамките на проекта ще бъдат проведени различни информационни събития, вкл. и финална онлайн конференция, които ще предоставят възможност за обмен на опит и „добри практики“ между представители на различни заинтересовани страни, участващи в организирането на дистанционни стажове.

БТПП ще информира своевременно своите членове и партньори за предстоящите обучения и информационни събития. Повече информация за проекта можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553.