Назад

Българската търговско-промишлена палата стартира нов европейски проект

Проект Informing on the Rules of Posting /IOR/ ще разглежда предизвикателствата, свързани с прилагането на директивите относно командироването на работници в рамките на трансгранично предоставяне на услуги.

В продължение на две години партньори от Полша, Испания, Германия, Холандия, Чехия и България ще анализират националната и европейска правна база за командироване на работници, ще се стремят към разбиране на правилата за командироване и обмисляне и прилагане на решения на реално съществуващите проблеми, пред които са изправени работниците, които са командировани в секторите на селското стопанство, здравеопазването и строителството; както и разселени граждани на трети страни.

Част от дейностите по проекта целят повишаване на достъпността, прозрачността и качеството на информацията относно реда и условията на работа, включително стажове в държавите-членки; и е специално насочен към работници и работодатели, социални партньори; различни институции и публични органи.

Специфичните цели, които си поставят партньорите по проекта са:

  • Изграждане на познания за законодателството на ЕС относно командироването
  • Разбиране на правилата за пътуване
  • Прилагане на решения на реални проблеми при преместване на работници в секторите селско стопанство, здравеопазване и строителство
  • Улесняване на обмена на идеи и опит между консултанти и целеви групи, за да се осигури положително въздействие на проекта
  • Разработване на информационен портал и изготвяне на наръчници относно правилата за командироване на работници в конкретни сектори.
  • Развиване на капацитета на социалните партньори чрез улесняване на тяхното познаване на европейското законодателство относно правилата за командироване

Екип от експерти на Българската търговско-промишлена палата ще участва активно в проектните дейности и ще информира своевременно за резултатите.