Назад

БТПП стартира проект „Партньорство за промени“ по ПРЧР 2021-2027


Проектът на ЕК за Препоръка на Съвета за допълнително укрепване на социалния диалог в ЕС поставя като приоритет пред социалните партньори повишаване на капацитета им за по-ефективно провеждане на социалния диалог и колективното трудово договаряне. Операция „Социално партньорство“ на ПРЧР, по която е и проектът на БТПП, е насочена към постигането на тази цел..

От 1 февруари Българската търговско-промишлена палата започна изпълнението на проект „Партньорство за промени“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Партньори на Палатата са КТ „Подкрепа“, КНСБ и МТСП. Продължителността на проекта е до края на 2027 г.

БТПП, чрез изпълнението на планираните в проекта дейности, ще повиши капацитета на регионалните и браншовите си структури за по-ефективното им участие в социалния диалог и колективното трудово договаряне, като за тази цел ще се направи анализ на потребностите им от умения за повишаване на този капацитет, както и на капацитета им за участие във всички етапи от цикъла на Европейския семестър и в развитието на индустриалните отношения в контекста на Индустрия 4.0.

Дейностите по проекта са пряко свързани и със стимулиране на вътрешната трудова мобилност на работната сила, като за целта ще се проучат проблемните области пред мобилността по региони и при определени сектори, ще се подготви анализ на факторите, влияещи върху мобилността и ефекта й върху бизнеса. Ще се разработи Коефициент на икономическата целесъобразност на мобилността и Инструментариум за насърчаването й, включващ пакети от мерки.  

БТПП чрез проекта ще допринесе за ускоряване на дигиталната и устойчивата трансформация и адаптирането на заетите лица и мениджърите към промените. Ще се разработят регионални инструменти и модели за адаптация на предприятията и на заетите лица към промените, свързани с двойния преход. Ще се идентифицират и внедрят модели за прогнозиране на потребностите от умения и за създаване на благоприятна среда за учене през целия живот. Ще се изготвят програми за обучения и на управленския персонал за придобиване на знания и умения за организация и оптимизация на бизнес процесите на секторно ниво, в контекста на кръговата икономика и във връзка с предизвикателствата, които пакетът „Подготвени за цел 55“ поставя пред бизнеса.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са разработени иновативни инструменти и механизми за ускоряване на двойния преход и за подготовка и провеждане на реформи за по-доброто адаптиране на предприятията, предприемачите и работниците към промените чрез модели за адаптация, учебни програми и неформални обучения.